sob01232021

Posledná aktualizáciapon, 18 jan 2021 11am

Vyznamenaní CSSM „Za našu národnosť“ (2014)

CssVyz01Nemzetiségünkért-díjazottak Deň Slovákov v Maďarsku usporiadala CSSM 5. júla 2014 v Kestúci (Kesztölc), pilíšskej obci v Komárňansko-Ostrihomskej župe. K odovzdaniu vyznamenania „Za našu národnosť“ došlo po otvorení výstavy Sv. Cyrila a Metoda, ekumenickej pobožnosti a slávnostných prejavoch.

Najväčší sviatok našej národnosti v Kestúci

Fotogaléria: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.609976535767993.1073741904.147596498672668&;type=1

O Kestúci: http://www.oslovma.hu/pilis-slovak.hu/osady/14-telepuelesek/26-kestuc

CssVyz02Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) usporiadala oslavy Dňa Slovákov v Maďarsku 5. júla 2014 v Kestúci (Kesztölc), pilíšskej obci v Komárňansko-Ostrihomskej župe. Spoluorganizátormi dňa s pestrým kultúrnym a spoločensko-zábavným programom boli: Osvetové centrum CSSM, slovenská a obecná samospráva, ako aj rímskokatolícka cirkev v Kestúci. Oficiálny program sa začal otvorením výstavy Sv. Cyrila a Metoda v obecnom klube. Po slávnostných prejavoch v rámci ekumenickej pobožnosti v miestnom kostole sv. Klementa predseda CSSM Ján Fuzik odovzdal vyznamenania CSSM „Za našu národnosť“. Deň Slovákov v Maďarsku pod názvom „Vínko, vínko, vínko červené“ zavŕšil tematický galaprogram regionálnych kultúrnych stredísk Osvetového centra CSSM na námestí sv. Klementa. V sprievodných programoch sa predstavili inštitúcie CSSM, nechýbala ani ľudovoumelecká a gastronomická prezentácia jednotlivých Slovákmi obývaných regiónov Maďarska, pričom početných návštevníkov čakala aj národopisná a miestno-historická výstava.

Foto: Imrich Fuhl / www.oslovma.hu

CssVyz03Audio - Slávnostný príhovor predsedu CSSM Jána Fuzika:
www.oslovma.hu/XXX/DSMfuzik.mp3

Fotogaléria - Deň Slovákov v Maďarsku
- Kestúc (2014), Pálháza (2013), Jášč (2012):

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.609976535767993.1073741904.147596498672668&;type=1

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.440127959419519.1073741848.147596498672668&;;type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.294358237329826.61069.147596498672668&;type=3

Celoštátna slovenská samospráva (v Maďarsku):
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.392785977487051.1073741828.147596498672668&;type=3

Vyznamenaní „Za našu národnosť“

CssVyz04Judita Kaszalová Szabadová

Judita Kaszalová Szabadová sa narodila v malej horno-matranskej obci Alkár. Po skončení štúdia na Vysokej škole pedagogickej v Segedíne začala učiť vo svojej rodnej obci. Ako učiteľka slovenčiny pokladala za dôležité, aby si jej žiaci pri osvojení spisovnej slovenčiny zachovali aj miestne nárečie. Mnoho detí pripravila na celoštátne slovenské recitačné a spevácke súťaže, zorganizovala výlety nielen na Slovensko, ale aj do Slovákmi obývaných miest. Je členkou miestnej slovenskej samosprávy od jej založenia. V roku 2012, keď miestnej základnej škole hrozil zánik, ako predsedníčka slovenskej samosprávy vzala na seba úlohu prevádzkovateľa miestnej materskej a základnej školy. Ako horlivá organizátorka sa stala vedúcou miestneho ženského speváckeho zboru. Bola iniciátorkou otvorenia oblastného domu v Alkári, ktorý teraz prevádzkuje miestna Slovenská národnostná samospráva. Vďaka jej činnosti a angažovanosti sa zvýšil záujem obyvateľov dediny o miestne slovenské tradície. Výsledkom toho sa významne zvýšil počet tých, ktorí sa prihlásili k slovenskej národnosti. Judita Kaszalová Szabadová vykonáva svoju prácu s neúnavnou energiou a presnosťou už viac desaťročí. Jej činnosť a oddanosť pre spoločenstvo je vzorom pre nás všetkých.

CssVyz05Michal Lásik

Michal Lásik sa narodil v Slovenskom Komlóši v slovenskej rodine. Po skončení štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave sa vrátil na svoju obľúbenú Dolnú zem, kde začal vyučovať na čabianskom slovenskom gymnáziu dejepis a filozofiu. Svoje poznatky zužitkoval aj písaním, prekladaním a posudzovaním učebníc. Vypracoval rámcový program vyučovania slovenskej vzdelanosti a systém maturitných požiadaviek. Od roku 1992 je zástupcom riaditeľky Čabianskeho slovenského gymnázia. Jeho pedagogickú prácu uznávajú aj za hranicami, čo dokazuje jeho členstvo v školskej komisii Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí. Popri pedagogickej činnosti vo veľkej miere sa zapája do verejného života slovenskej komunity. Dlhé roky je predsedom verejnoprospešnej spoločnosti Čabianskej organizácie Slovákov, podpredsedom Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba, ako aj poslancom Valného zhromaždenia a predsedom Výchovno-vzdelávacieho výboru CSSM. Jeho odbornosť, výborná komunikačná a rétorická schopnosť a oddanosť slovenskej národnosti prispievajú k tomu, že je váženou a uznanou osobnosťou nášho slovenského verejného života.

CssVyz06Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku

Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku, ktorá vznikla v roku 1989, v tomto roku oslavuje svoje 25 ročné jubileum. Za svoj cieľ pokladá zjednotiť a aktivizovať slovenskú mládež v Maďarsku, zachovať a rozširovať slovenský jazyk, kultúru, ako aj slovenské národopisné pamiatky. Pri zostavovaní svojho pracovného programu sa usiluje o to, aby sa mladí zoznámili so zvykmi a tradíciami rôznych regiónov, a aby aktívne spoznávali život dnešných Slovákov žijúcich v Maďarsku. V tomto duchu sú organizované aj jej podujatia: slovenská mládežnícka akadémia, letné víkendy v Pilíši a v Matre, Dolnozemský pohár a tradičný futbalový turnaj v Békešskej Čabe. Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku, ako jediná celoštátna slovenská mládežnícka organizácia v krajine, úspešne prispieva k zachovaniu identity mladých Slovákov v Maďarsku.

A Magyarországi Szlovákok Napján Kesztölcon
Az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlése a „Nemzetiségünkért” díjat adományozta: Kaszaláné Szabad Juditnak, Lászik Mihálynak és a Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezetének.

Kaszaláné Szabad Judit

Kaszaláné Szabad Judit egy kis felsőmátrai településen, Mátraszentimrén született. A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola elvégzése után szülőfalujában kezdett el tanítani. Mint szlovák szakos tanár fontosnak tartotta, hogy diákjai az irodalmi nyelv mellett a helyi nyelvjárást is elsajátítsák. Az évek során sok gyermeket készített fel országos szavaló- és énekversenyre, kirándulásokat szervezett nemcsak Szlovákiába, de a magyarországi szlovákok lakta településekre is. A kezdetektől tagja a helyi szlovák nemzetiségi önkormányzatnak. 2012-ben, mikor a helyi iskolát a bezárás fenyegette, mint a helyi önkormányzat elnöke átvállalta a óvoda és az iskola fenntartását. Mint lelkes szervezőt, a helyi énekkar vezetőjévé választották. Kezdeményezte tájház létrehozását Mátraszentimrén, melynek fenntartását mára a helyi önkormányzat vette át. Aktív tevékenységének és elhivatottságának köszönhetően a lakosok körében megnőtt az érdeklődés a helyi szlovák hagyományok ápolása iránt, valamint egyre többen vallják magukat szlovák nemzetiségűnek. Kaszaláné Szabad Judit évtizedek óta fáradhatatlan energiával és elszántsággal tevékenykedik szülőfalujában a szlovákságért. A közösségért végzett munkája például szolgálhat mindannyiunk számára.

Lászik Mihály

Lászik Mihály szlovák családban született Tótkomlóson. A pozsonyi Komensky Egyetem elvégzése után visszatért szeretett Alföldjére, ahol a békéscsabai Szlovák Gimnáziumban kezdett tanítani, mint történelem - filozófia szakos tanár. Tudását tankönyvek írása, fordítása és elbírálása terén is hasznosította. Kidolgozta a Szlovák népismeret tantárgy kerettantervét valamint érettségi követelményrendszerét. 1992-től a békéscsabai Szlovák Gimnázium igazgatóhelyettesévé választották, mely funkciót a mai napig betölti. Pedagógiai munkássága külföldön is elismert, ezt bizonyítja a Határontúli Szlovákok Hivatalának Oktatási Bizottságában elfoglalt helye. Lászik Mihály pedagógiai munkássága mellett nagymértékben bekapcsolódik a magyarországi szlovák közéletbe. Hosszú évek óta a Csabai Szlovákok Szervezete Közhasznú Társaságának elnöke, a Békéscsaba megyejogú város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának alelnöke, valamint tagja az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének és elnöke az Oktatási Bizottságának. Szaktudása, kiváló kommunikációs és szónoki képessége, valamint odaadása a szlovák közösség iránt eredményezi, hogy Lászik Mihály szlovák közéletünk tisztelt és elismert személyisége.

Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete

A Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete, amely 1989-ben alakult, ez évben ünnepli fennállásának 25.évfordulóját. Célja, hogy egyesítse és bevonja a magyarországi Szlovák fiatalokat a közéletbe, megőrizze, valamint terjessze a szlovák nyelvet, kultúránkat és szlovák népi hagyományainkat. Munkaprogramjuk összeállításánál arra törekedtek,, hogy fiataljaink megismerjék a különböző régiók szokásait és hagyományait, aktívan ismerkedjenek a magyarországi szlovákság mindennapjaival. Ebben a szellemiségben szervezik programjaikat is, mint pl. a Szlovák Ifjúsági Akadémia, nyári kirándulások a Pilisben és a Mátrában, valamint a Dolnozemský pohár - Alföldi Kupa, melyet hagyományosan Békéscsabán rendeznek. A Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete, mint az ország egyetlen szlovák ifjúsági szervezete, aktívan hozzájárul a magyarországi szlovák fiatalok identitásának megőrzéséhez.

Képgaléria: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.609976535767993.1073741904.147596498672668&;type=1
CssVyz07