sob07202024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Slováci v Maďarsku v publikáciách (2001-2019)

BiblioG1Slovenským autorom v Maďarsku pravidelne vychádzajú práce najmä z oblasti folklóru, národopisu a jazykovedy, ale občas aj samostatné zbierky básní a krátkych próz. / Bibliografický súpis z online katalógu (OPAC) Celoštátnej knižnice cudzojazyčnej literatúry v Budapešti (OIK) zostavila Alžbeta Árgyelánová

Slováci v Maďarsku v zrkadle publikácii 2001-2019
v zbierke Celoštátnej knižnice cudzojazyčnej literatúry v Budapešti

Zdrojom bibliografického súpisu je online katalóg (OPAC) / OIK-slovaciká:
https://opac3.oik.hu/results/-/results/a669c904-1f38-4963-b9dd-f62854bda6af/solr#/displayResult

Slovenské publikácie v Maďarsku (1990-2000):
http://oslovma.hu/index.php/sk/archiv/188-archiv-dokumenty/577-slovenske-publikacie-v-maarsku-1990-2000

2001

275 rokov v Sarvaši: Sympózium o Slovákoch v Maďarsku, Sarvaš 1997 / red. Ján Chlebnický. Békešská Čaba: Slovenský výskumný ústav 2001. 191 s. il., Bibliogr.

Erdő, erdő, sötét erdő: Magyarországi szlovák népballadák és szokásdalok / István Lami. Miskolc: Felsőmagyarország Kiadó 2001. 377 s. noty, il., Bibliogr. s. 221-222.

Premeny tradičnej kultúry Slovákov v Maďarsku - A magyarországi szlovákok hagyományos kultúrájának változásai / Anna Divičanová. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2001. 163 s. Bibliogr. s. 150-159. (edícia A kultúra fejlődés kérdései 1.)

Vďaka: Básne spod Pilíša / Laco Klaus; texty upr., zred. a slovníček vyprac. Gregor Papuček. Budapešť; Mlynky: Celoštátna slovenská samospráva; Fuhl Bt. 2001. 175 s. il.

Výlet domou: Tem 2000. rok - A gyönyörű novemberek: A 2000. év / Michal Blaško. Szarvas: Szarvasi Krónika Alapítvány Kuratóriuma 2001. 88 s. il. (edícia A Szarvasi Krónika Kiskönyvtára 10.)

Žiaľ, žiaľ, žiaľ mi je: Zbierka slovenských ľudových piesní zo Slovenského Komlóša / Miroslav Brna. rozš. vyd. Slovenský Komlóš: Slovenská samospráva 2001. 246 s.

2002 

10-ročný Prameň: 1990-2001 / zodp. vyd. Zuzana Hollóšyová. Budapešť: Celoštátna slovenská samospráva 2002. 164 s. il.

300 rokov v Pilíši: Štúdie z minulosti a prítomnosti Čívu / red. Anna Divičanová. Čív: Obecná samospráva; Slovenská menšinová samospráva Čívu 2002. 196 s. il., Bibliogr.

Bibliografia beletristických publikácií slovenských spisovateľov v Maďarsku: 1955-2002 - Magyarországi szlovák írók szépirodalmi műveinek bibliográfiája: 1955-2002 / zost. Gregor Papuček; red. Zuzana Hollósyová. Budapest: Magyar Művelődési Intézet Nemzetiségi Osztály 2002. 125 s. il.

Cesta zarúbaná?: Súčasný stav a perspektívy Slovákov v Maďarsku / zodp. red. Ondrej Štefanko. Békešská Čaba; Nadlak: Čabianska organizácia Slovákov; Vydavateľstvo Ivan Krasko 2002. 241 s. Bibliogr.

Dimenzie národnostného bytia a kultúry / Anna Divičanová. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2002. 533 s. Bibliogr. s. 511-517.

Dvomi chodníčkami: Vlastné básne a krátke prózy: Vlastné básne a preklady / Zlatko Papuček, Gregor Papuček. Budapešť: Zoro 2002. 58, 104 s. il., portr.

Jagavé bozky hviezd / Oldřich Kníchal. Bratislava; Nadlak: ESA; Vydavateľstvo Ivan Krasko 2002. 85 s. (edícia Knižnica Dolnozemského Slováka 10.)

Omrvinky detského folklóru a hier našich Slovákov / Ondrej Krupa. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2002. 196 s. il., noty, Bibliogr. s. 193-194.

Pred odchodom: Básne / Pavel Samuel. Budapešť: Celoštátna slovenská samospráva 2002. 94 s. il.,

Varázshegedű: Magyarországi szlovák népmesék, mondák, legendák / István Lami. Miskolc: Felsőmagyarország Kiadó 2002. 281 s. il., Bibliogr. s. 285.

Vernosť: Príležitostné básne / Juraj Dolnozemský. Budapešť: Celoštátna slovenská samospráva 2002. 108 s. il., fot.

2003 

Cesta zarúbaná? 2.: Súčasný stav a perspektívy Slovákov v Maďarsku / red. Anna Ištvánová. Békešská Čaba: Čabianska organizácia Slovákov 2003. 90 s.

Id. Jeszenszky Károly és műve / red. Zsuzsanna Novákné Plesovszki. Mezőberény: Novákné Plesovszki Zs. 2003. 199 s. il., Bibliogr. s. 27-30. (edícia Historia ecclesia Bereniensis. Ecclesia Slavica 1.)

Jazikomuzikálnie prekrási sarvašskej slovenčiňe - Nyelvzenei szépségek a szarvasi szlovák népköltészetben / Michal Blaško. Sarvaš: Slovenská samospráva mesta Sarvaš 2003. 232 s. il. (edícia Szarvasi szlovák kiskönyvtár 4.)

Konvalinky: Básničky pre deti / Gregor Papuček. Budapešť: Zoro 2003. 148 s. il.

A Magyarországon élő nemzetiségi és magyar fiatalok egymásról alkotott képe: Bolgár, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, cigány, szlovén, görög, horvát, német, lengyel / János Gyurok. Szekszárd: Romológiai Kutatóintézet 2003. 162 s. il., Bibliogr. s. 157- 159. (edícia Studia Minoritatum 5.)

A nemzetiségi lét és kultúra dimenziói 1.; 2. / Anna Divičanová. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2003. 388, 296 s.

Olvasás holdfénynél: Falusi történetek, önvallomások / István Lami. Miskolc: Felsőmagyarország Kiadó 2003. 285 s. il., noty, Bibliogr. s. 273-281.

Ondrej L. Áchim na vážkach času: Zborník materiálov podujatí organizovaných pri príležitosi 130. výročia narodenia sedliackeho vodcu - Áchim L. András az idő mérlegén: A parasztvezér születésének 130. évfordulója alkalmából szervezett rendezvények szöveggyűjteménye / red. Michal Hrivnák, Eszter Molnár M. Budapest: Budapest XII. kerületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2003. 221 s. il., Bibliogr.

Rozdúchať stlmený plameň: Sonety - Szítsuk a lefojtott lángot!: Szonettek / Alexander Kormoš. Budapešť: Celoštátna slovenská samospráva; Croatica 2003. 111 s. il., Bibliogr. s. 108-109.

Slovenská inteligencia v Maďarsku v zrkadle sociologického výskumu: Vybrané výsledky skúmania stavu etnickej identity / Mária Homišinová. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2003. 301 s. il., Bibliogr. s. 258-272.

Slovenské životné dráhy v Budapešti v období dualizmu: Ján Nepomuk Bobula, Milan Hodža - Szlovák életpályák a dualizmuskori Budapesten / red. Anna Kováčova, Orsolya Szabová; prekl. László G. Kovács, Alžbeta Hollerová Račková. Budapest: MTA Kisebbségkutató Intézet; Józsefvárosi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2003. 106 s. il., Bibliogr.

2004 

Dejiny prípravy slovenských učiteľov v Békešskej Čabe - A békéscsabai szlovák tanítóképzés története (názov na obálke: Príprava slovenských národnostných učteľov v Békešskej Čabe) / Alžbeta Uhrinová. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2004. 242 s. il., Bibliogr. s. 47-53. (edícia Otázky slovenského šklostva v Maďarsku - A magyarországi szlovák iskolarendszer kérdései)

Na margo slov: Básne / Eva Fábiánová; red. Oldřich Kníchal. Budapešť: Celoštátna slovenská samospráva; Združenie slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku 2004. 104 s. il.

Nekropolis: Krátke prózy / Oldřich Kníchal. Nadlak; Bratislava: Vydavateľstvo Ivan Krasko; ESA 2004. 95 s. Bibliogr. s. 93. (edícia Knižnica Dolnozemského Slováka 20.)

Používanie materinského jazyka v kruhu békeščabianskej slovenskej inteligencie - A békéscsabai szlovák értelmiség anyanyelvhasználata / Alžbeta Uhrinová. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2004. 282, 215 s. il., Bibliogr. (edícia Doktori dolgozatok)

Slovenčina v menšinovom prostredí: Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku: Békešská Čaba, 16.-17. októbra 2003 / red. Alžbeta Uhrinová, Mária Žiláková. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2004. 451 s. il. Bibliogr.

Texty a kontexty: Slovenská literatúra a literatúra dolnozemských Slovákov / Michal Harpáň. Bratislava: Literárne informačné centrum 2004. 223 s. Bibliogr. s. 212-216.

2005 

15 rokov Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku: Pamätnica venovaná Výskumnému ústavu Slovákov v Maďarsku, 1990-2005 / zost. Anna Divičanová, Alžbeta Uhrinová; prekl. Helena Kožuchová Albertiová et al. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2005. 459 s. il., Bibliogr.

Kisebbségi gyermekirodalmak: Muravidék, Magyarország, Dél-Szlovákia / red. Gábor Ruda. Pilisvörösvár: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület 2005. 151 s.

Používanie slovenského jazyka v Békešskej župe / zost. Alžbeta Uhrinová, Mária Žiláková. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2005. 487 s. il., mapy, Bibliogr.

Z minulosti Slovenského Komlóša: Slovenské vydanie vybraných príspevkov zo zbornika Dejiny a národopis Slovenského Komlóša / zost. Jarmila Gerbócová; texty autorov z Maďarska preložil Ján Sirácky. Slovenský Komlóš: Slovenská samospráva Slovenský Komlóš 2005. 365 s. il., noty, Bibliogr.

2006 

Básne / Juraj Dolnozemský; rež. Iveta Hruboňová. Segedín: Spolok segedínskych Slovákov 2006. CD (54 min 8 s) (edícia Zvuková knižnica)

Etnická rodina Slovákov, Chorvátov a Bulharov žijúcich v Maďarsku: Teoretická a empirická komparatívna analýza skúmania etnických procesov slovanských minorít: (upravená verzia dizertačnej práce) / Mária Homišinová. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2006. 350 s. il., Bibliogr. s. 315-345. (edícia Doktorandské práce o Slovákoch v Maďarsku)

Kultúra, jazyk a história Slovákov v Maďarsku: Materiály z jubilejnej interdisciplinárnej medzinárodnej vedeckej konferencie z príležitosti 15. výročia založenia Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku: Budapešť 14.-15. 10. 2005 / red. Anna Divičanová, Alexander Ján Tóth, Alžbeta Uhrinová. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2006. 543 s. il., Bibliogr.

Národ a jeho umenie: Pohľad na duchovnú tvorbu dolnozemských Slovákov / zost. Milan Resutík. Budapešť: Slovenský inštitút v Budapešti 2006. 94 s.

Zbierka piesní: Slovenské melódie z obcí Pusztazámor, Šóškút a Tárnok - Daloskönyv: Pusztazámor, Sóskút és Tárnok szlovák dallamai / István Kuzma. Sóskút: Kuzma 2006. 166 s. noty + MP3

2007 

Čítanie pri mesiaci: Spomienky: Oneskorené meditácie / Štefan Lami. Nadlak; Bratislava: Vydavateľstvo Ivan Krasko; ESA 2007. 233 s. il., Bibliogr. s. 223-230. (edícia Knižnica Dolnozemského Slováka 30.)

Kde sa chmeľ divo rodí... - Ahol a komló vadon terem... / Michal Divičan. Slovenský Komlóš: Gyivicsán M. 2007. 136 s. il.

Népi konyha: Velünk élő nemzeti és etnikai kisebbségek ételei: Szlovák, szlovén, horvát, szerb, ruszin, ukrán, lengyel, cigány / Andor Szigeti. Budapest: Mezőgazda 2007. 240 s. (edícia Hagyomány és vidék) 

Plameň sviečky: Básne a drobné prózy / Juraj Šóti. Budapešť: Croatica 2007. 89 s. il.

Slováci v Čorváši - Szlovákok Csorváson / István Kasuba; prekl. Eszter Lami. Csorvás: Csorvási Szlovákok Egyesülete 2007. 44 s. il.

A szlovák nemzettudat történetisége / Éva Petrás. Budapest: Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 2007. 40 s. il., Bibliogr. s. 35-37. (edícia Műhelytanulmány 28.)

2008 

V. putovná súťaž zo slovenských dolnozemských reálií: Zborník študentských prác: Maďarsko, Rumunsko, Srbsko / zost. Edita Pečeňová. Budapešť: Celoštátna slovenská samospráva 2008. 161 s. il., Bibliogr.

30 rokov vo výskumných táboroch: Jubilejné spomienky na prácu v teréne / zost. Eva Krekovičová, Ondrej Krupa, Juraj Ando. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2008. 150 s. il., Bibliogr. s. 89-122.

Identitás, nyelvhasználat, asszimiláció: Etnikai folyamatok magyarországi kisebbségi családokban / Mária Homišinová; prekl. Gizella Szabómihály. Budapest: MTA Kisebbségkutató Intézet; Gondolat 2008. 298 s. Bibliogr. s. 283-298. (edícia Kisebbségi monográfiák 6.)

Orie šuhaj: Tirpák népdalok / Lajos Dancs, Zoltán Németh. faksimilné vydanie. Nyíregyháza: Bokortanyák Lakosságáért Egyesület; Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2008. 124 s. noty, il.

Otvorené listy: Rodákom na Dolnú zem: 2005/2006/2007 / Štefan Markuš. Bratislava: Ex tempore 2008. 181 s. il. (edícia Quod libet 4.)

Pod Pilíšom - tam je náš svet: Literárna antológia pilíšskych slovenských autorov / red. Gregor Papuček, Zoltán B. Valkán; Publikácia Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov a Zväzu Slovákov v Maďarsku. Mlynky: Fuhl Bt. 2008. 256 s. il.

Slováci v južnej časti Dolnej zeme: Výber z prameňov, od konca 17. do konca 18. storočia - Szlovákok a Dél-Alföldön: Forrásválogatás a 17. század végétől a 18. század végéig / red. Ján Gomboš; prekl. Gombos János et al. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2008. 169, 153 s. il., mapy, Bibliogr. s. 20-21., 155-156., 81-82., 141.

Slovenčina v menšinovom prostredí: Štúdie z II. medzinárodnej vedeckej konferencie Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku: Békešská Čaba 17.-18. októbra 2007 / red. Alžbeta Uhrinová, Alexander Ján Tóth. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2008. 645 s. il., mapy, Bibliogr.

Slovenský jazyk v Maďarsku 1.: Bibliografia a štúdie - A szlovák nyelv Magyarországon 1.: Bibliográfia és tanulmányok / zost. Alžbeta Uhrinová, Mária Žiláková. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2008. 353 s. il., Bibliogr.

Slovenský jazyk v Maďarsku 2.: Bibliografia a štúdie - A szlovák nyelv Magyarországon 2.: Bibliográfia és tanulmányok / zost. Alžbeta Uhrinová, Mária Žiláková. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2008. 386 s. il., Bibliogr.

Tradičné zamestnania Slovákov na Dolnej zemi / Ivana Šusteková; Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2008. 201 s. il., mapy, Bibliogr. s. 193-196.

Vzorky ľudových tkanín z Békešskej Čaby - Békéscsabai népi szőttesminták / János Tibori; red. Jánosné Balogh Terézia Horváth. Budapest; Békéscsaba: Békéscsabaiak Baráti Köre Egyesület; Csabai Szlovákok Szervezete 2008. 255 s. il., Bibliogr. s. 22.

Žiaľ, žiaľ, žiaľ mi je: Zbierka slovenských ľudových piesní zo Slovenského Komlóša / Miroslav Brna. 3. rozš. vyd. Slovenský Komlóš: Organizácia komlóšskych Slovákov 2008. 247 s. noty, il., fot.

2009 

Barátság: 15 éves ünnepi antológia. Budapest: Filantróp Társaság 2009. 120 s. il.

Ján Nepomuk Bobula (1844-1903) život a dielo - Ján Nepomuk Bobula (1844-1903) élete és munkássága / Ladislav Petro; prekl. Eva Patayová Fábiánová. Budapest: Terézvárosi Szlovák Önkormányzat 2009. 133 s. il., Bibliogr. s. 132-133.

Kiskőrös népviselete: Császártöltés: Öregcsertő: Szakmár / György Suba. Kiskőrös: Suba Gy. 2009. 213 s. il.

Ľudové liečenie Slovákov v Maďarsku / Mária Žiláková. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 2009. 462 s. il., Bibliogr. s. 442-447. (edícia Knižnica Dolnozemského Slováka)

Na tom našom nátoni: Básne a anekdoty. / Gregor Papuček. Budapešť: Croatica 2009. 135 s. il., Bibliogr. s. 126-127.

Obrázková kniha Bánhidy - Bánhida képeskönyv: Szemelvények Bánhida történetéből / László Gyűszi; prekl. Rozália Néveryová. Tatabánya: Tatabánya Bánhida Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2009. 102 s. il., fot.

Slovenské národopisné zbierky v Maďarsku: Pamätné ľudové domy, oblastné domy, národopisné zbierky, dedinské múzeá - Szlovák néprajzi gyűjtemények Magyarországon: Népi emlékházak, tájházak, néprajzi gyűjtemények, falumúzeumok / Juraj Ando, Ondrej Horváth. Budapešť; Békešská Čaba: Legatum 2009. 168 s. il., Bibliogr. s. 163-164.

Ukážky zo súťažných prác: Zo školských lavíc...: Ja a moji predkovia: Živý odkaz... / zost. Alžbeta Uhrinová, Alexander Ján Tóth. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2009. 501 s. il., Bibliogr.

Umenie vyšívania a dekoratívny prejav v slovenských obciach na hornom povodí Galgy - A Felső-Galga menti szlovák települések hímző- és díszítőművészete / Mónika Berényiné Lami. Budapest: Szlovák Közművelődési Központ 2009. 84 s. il.

Vianoce tetky Karovej: Drobná próza, literárne reportáže / Zoltán Bárkányi Valkán. Budapešť: Slovenská menšinová samospráva Starého Budína-Békášmederu; Zväz Slovákov v Maďarsku 2009. 181 s. il., Bibliogr. s. 172.

Vyorali hlboké dolnozemské brázdy / Ján Jančovic. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 2009. 207 s. il., Bibliogr. s. 183-186. (Knižnica Dolnozemského Slováka)

2010 

20 rokov Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku - A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete 20 éve / zost. Alžbeta Uhrinová; prekl. Csaba Lampert. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2010. 224 s. il., Bibliogr. s. 58-66.

Almanach Slovenskej samosprávy Budapešti / red. Ildika Klauszová Fúziková, Karola Klauszová. Budapešť: Slovenská samospráva Budapešti 2010. 152 s. il.

Historiografia dolnozemských Slovákov v 19. storočí / Miroslav Kmeť. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2010. 305 s. il. Bibliogr. s. 235-267.

Kontexty identity: Jubilejný zborník na počesť Anny Divičanovej - Az identitás összefüggései: Köszöntő könyv Gyivicsán Anna tiszteletére / red. Eva Krekovičová, Alžbeta Uhrinová, Mária Žiláková. Békešská Čaba: Celoštátna slovenská samospráva 2010. 554 s. il., portr., Bibliogr.

A mi tanyánk / Pálné Ledzényi. Békéscsaba: Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata 2010. 88 s. il., Bibliogr. s. 88. (edícia Čabianske spomienky 1.)

Ondrej L. Áchim v literatúre - Áchim L. András az irodalomban / Eszter Molnár M.; prekl. do slov. Oldřich Kníchal, Zoltán Balassa. 2. vyd. Békéscsaba: Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete 2010. 156 s. Bibliogr. s. 69-80.

Na margo dvoch storočí: Štúdie zo slovenských dejín 19. a 20. storočia / Miroslav Kmeť. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2010. 216 s. il., Bibliogr. (edícia Eruditio mores futurum)

Úsmevné epitafy: Na (večný) odpočinok / Gregor Papuček. Bratislava: Post Scriptum 2010. 95 s. il.

2011 

Cirkevná kultúra Slovákov v Maďarsku - A magyarországi szlovákok egyházi kultúrája / red. Anna Divičanová, Anna Kováčová. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2011. 314 s. il., Bibliogr. (edícia Otázky vývoja kultúry - A kultúrafejlődés kérdései 2.)

Identita, história a kultúra: Dejiny Slovákov na Dolnej zemi: Zborník konferencie 11. - 12. novembra 2010 / red. Anna Kováčová. Budapešť; Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2011. 174 s. il., Bibliogr.

Materiálové príspevky ku kultúre a spôsobu života v Dabaši-Šáre / zost. Anna Kováčová, Tünde Tušková, Alžbeta Uhrinová. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2011. 274 s. il., Bibliogr. s. 266-268.

Nemzetiségi iskolák Magyarországon, Szlovákiában és Szlovéniában - Le scuole delle comunita nazionali in Ungheria, Slovacchia e Slovenia - Národnostné školy v Maďarsku, na Slovensku a v Slovinsku - Narodnostne šole na Madžarskem, na Slovaškem in v Sloveniji / red. Gábor Ruda. Pilisvörösvár: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület 2011. 285 s. il., Bibliogr.

Ozdobná kultúra komlóšskych Slovákov: Tkaniny, výšivky, čepce / Katarína Štirbiczová Danková. Slovenský Komlóš: Organizácia komlóšskych Slovákov 2011. 204 s. il., Bibliogr. s. 27., 51.

Pivnica: Drobná próza, literárne reportáže / Zoltán Bárkányi Valkán. Budapešť: Slovenská menšinová samospráva Starého Budína-Békášmederu 2011. 163 s.

Rozprávky ňaničky Žofky - Zsofka néni meséi / Ondrej Krupa; komentáre nap. Viera Gašparíková, Ágnes Kovács. repr. vyd. z r. 1984. Budapešť: Celoštátna slovenská samospráva 2011. 343 s. il., Bibliogr. s. 62-63.

Slovenské tkaniny v Békešskej župe - Szlovák szőttesek Békés megyében / Károlyné Illés. Budapest: PC Magister 2011. 113 s. il., Bibliogr. s. 112.

Spomienky v jeseni života: Výňatok z pamätí autora / Alexander Szokolay. Békešská Čaba: Čabianska organizácia Slovákov 2011. 32 s. il.

Súčasná slovenská jazyková situácia v Maďarsku / Alžbeta Uhrinová. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 2011. 158 s. il., Bibliogr. s. 141-154. (edícia Knižnica Dolnozemského Slováka)

2012 

Cenné dedičstvo: Ľudové zvyky v Baňačke - Értékes örökség: Rudabányácskai népszokások / zost. Piroska Dudásné Emri. Sátoraljaújhely: Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium 2012. 101 s. il., fot., Bibliogr. s. 101.

Dedičstvo Ondreja L. Áchima: Prednášky z pamätnej vedeckej konferencie usporiadanej pri príležitosti 100. výročia úmrtia Ondreja L. Áchima - Áchim L. András öröksége: Áchim L. András halálának 100. évfordulója alkalmából megtartott tudományos emlékülés előadásai / red. Eszter Molnár M., Alžbeta Uhrinová. Budapešť; Békešská Čaba: PC Magister; Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2012. 264 s. Bibliogr.

Neskorý návrat - Útban hazafelé / Pavel Kondač; prekl. do maď. Erzsébet Katalin Árgyelán. Budapešť: Legatum 2012. 143, 152 s.

Od Santova do Mlinkof...: Autentické starodávne slovenské ľudové piesne spod Pilíša / v podaní Speváckej zložky Folklórneho súboru Pilíš v Mlynkoch a Pilíšskeho tria z Mlynkov. Mlynky: Croatica 2012. CD (73 min 54 s)

A Tápió-mente népdalai, népzenéje / hud. rež. József Terék. Tápiószentmárton: Szivárvány Alapítvány 2012. 2 CD (75 min 33 s; 75 min 15 s) + sprievodný zošit

Tematická bibliografia Čabianskeho kalendára: 1920-1948, 1991-2012: (Repertórium) / Tünde Tušková. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 2012. 213 s. il., Bibliogr. s. 202-205. (edícia Knižnica Dolnozemského Slováka)

Život slovenských roľníkov na hornom povodí Galgy, v písmach a obrazoch - A felsőgalgamenti parasztság élete képekben, írásokban / Mónika Berényiné Lami. Pišpek: Slovenská menšinová samospráva Pobočka v Pišpeku 2012. 124 s. il., Bibliogr. s. 100.

2013 

Dedičstvo Baňačky: Ľudové piesne a tradícia folklóru jednej slovenskej komunity v Maďarsku na Zemplíne - Rudabányácska öröksége: Egy magyarországi szlovák közösség népdalkincse és folklórhagyománya a Zemplénben / Katarína Király; noty Lajos Pál. 2. uprav. vyd. Budapešť: Croatica 2013. 491 s. il., Bibliogr. s. 481-487.

Jabloň: Drobná próza / Zoltán Bárkányi Valkán. Budapešť: Croatica 2013. 175 s.

Kontúry prózy Slovákov v Maďarsku: Dolnozemská tradícia v súčasnej slovenskej próze v Maďarsku / Katarína Maruzsová Šebová. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 2013. 226 s. Bibliogr. s. 183-192. (edícia Knižnica Dolnozemského Slováka)

Nemzetiségek konyhája: Kulturális szakácskönyv / hl. red. Annamária Csetnekiné Pisák. Budapest: Alacritas Felnőttképzési Intézet Kft. 2013. 110 s. il.

Nemzetkép és identitás a nemzetiségi iskolák tankönyveiben: Közép-európai példák: Magyarország és Szlovákia / red. Gábor Ruda, Gizella Szabómihály. Pilisvörösvár: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület 2013. 174 s. il., Bibliogr.

Poslanci slovenských národnostných samospráv v Maďarsku v reflexii sociolingvistickéko výskumu: Výsledky dvoch volebných období 2002-2010 / Mária Homišinová, Alžbeta Uhrinová, Slavomír Ondrejovič. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2013. 162 s. il., Bibliogr. s. 149-154.

Slovenské osudy: Príbehy Pilíšanov, ktoré písal život / Rudo Fraňo; poslovenčil Jozef Schwarz. Pilisszentlászló: Franyó R. 2013. 309 s. il., Bibliogr. s. 301-309.

Slovenský jazyk a kultúra v menšinovom prostredí: Štúdie z medzinárodnej vedeckej konferencie Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, Békešská Čaba 15.-16. novembra 2012 / red. Anna Kováčová, Alžbeta Uhrinová. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2013. 378 s. il., Bibliogr.

To sme my: Fotoalbum slovenských národnostných osád z Novohradskej a Hevešskej župy - Mi ezek vagyunk: Fotóalbum a Nógrád és Heves megyei szlovák településekről / Jozef Homoga; Béla Csongrády. Šalgotarján: Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy 2013. 143 s. il., fot.

Živé korene / Juraj Dolnozemský; zost. Alžbeta Hollerová Račková. Slovenský Komlóš: Nadácia za komlóšskych Slovákov 2013. 145 s. il., fot.

2014 

100 év 1000 népdal a Tápió-mentén. Noty / red. József Terék. Tápiószentmárton: Szivárvány Alapítvány 2014. 535 s.

Áchim a Slováci - Áchim és a szlovákság / Michal Hrivnák; prekl. do slov. Alžbeta Hollerová Račková. Budapešť: Croatica 2014. 319 s. Bibliogr.

Együtt jobb!: Nemzetiségi irodalmak Magyarországon / red. Konrad Sutarski. Pomáz: Kráter 2014. 344 s. il.

A kettős identitás ára: A békéscsabai Szeberényi Gusztáv és a nemzetiségi kérdés a 19. századi evangélikus egyházban / Demmel József. Békéscsaba: Országos Szlovák Önkormányzat Kutatóintézete 2014. 163 [1] s. il., Bibliogr. s. 143-157. (edícia Kor/ridor könyvek 1.)

Megvetés és önbecsülés: Igaz történet üstfoltozóról, drótostótról, teknőscigányról / zost. Katarína Hallonová et al. Budapest: Néprajzi Múzeum 2014. 80 s. il. Bibliogr. s. 80.

Na žírnej rovine...: Z príbehu Čabäna Michala Žilinského / Miroslav Kmeť, Bernadeta Ottmárová. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 2014. 248 s. il., Bibliogr. (edícia Knižnica Dolnozemského Slováka)

Naša Šára - Dabas Sári / zost. András Bálint et al.; prekl. do slov. Atila Rusnák. Sári: Szlovák Önkormányzat 2014. 64 s. il.

Nechajte deti prichádzať ku mne! / Ildika Klauszová-Fúziková. 2. sprac. vyd. Budapešť: Celoštátna slovenská samospráva; Croatica 2014. 205 s. il., Bibliogr. s. 205-[206].

Pánszlávok a kastélyban: Justh József és a szlovák nyelvű magyar nemesség elfeledett története / József Demmel. Pozsony: Kalligram 2014. 283 s. il., Bibliogr. s. 249-275.

Po stopách slovenskej minulosti Budapešti: Výber zo štúdií a prednášok / Anna Kováčová. Budapešť; Békešská Čaba: Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku 2014. 347 s. il., Bibliogr. s. 304-309.

A tárnoki zenekarok története / András Ábel, Andrea Anna Muskovics. Tárnok: Tárnok Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 2014. 111 s. il., fot. (edícia Tárnok múltja)

Vyznanie: Náboženské piesne pre deti, mládež a dospelých / Spievajúca mládež slovenská. Budapešť: Celoštátna slovenská samospráva 2014. CD (48 min 44 s)

2015 

Akulturačné procesy v prostredí dolnozemských Slovákov / Boris Michalík. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 2015. 159 s. il., mapy, Bibliogr. (edícia Knižnica Dolnozemského Slováka)

Bartók & folk: Bartók összes férfikara parasztzenei környezetben / dir. Tamás Bubnó. Budapest: Budapest Music Center Records 2015. CD (62 min 25 s) + sprievodný zošit

Čabianske priezviská / Anna Divičanová et al. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2015. 260 s. il., mapy, Bibliogr.

Drotár podrotuje Slnečko: Audiokniha pre všetkých: Ľudové rozprávky tetky Mariši Jánskej spod Pilíša v podaní členov Kultúrneho spolku pre Mlynky / red. Gregor Papuček. Budapešť: Croatica 2015. CD + sprievodný zošit 6 s., il.

Duchovná a sociálna kultúra menšín v majoritnom prostredí: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej životnému jubileu etnografa Ondreja Krupu / red. Anna Kováčová, Alžbeta Uhrinová. Békešská Čaba: Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku 2015. 400 s. il., Bibliogr.

Ket sebe zašpivam: Baňačka - Rudabányácska / hud. rež. István Pál Szalonna; zozb. Katarína Király. Budapešť: Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku 2015. CD (45 min 10 s) (edícia Ľudové piesne Slovákov v Maďarsku - Magyarországi szlovákok népdalai)

Pitvaroš na starých fotografiách - Pitvaros a régmúlt idők tükrében / Michal Kožuch et al.; prekl. Katarína Király. Budapešť: Croatica; Ústav kultúry Sloválov v Maďarsku 2015. 223 s. il., mapa, Bibliogr. s. 217.

Takto spievali v Čemeri: Zbierka slovenských ľudových piesní - Így énekeltek Csömörön: Szlovák nyelvű népdalgyűjtemény / zost. Alžbeta Szabová. Csömör: Csömör Nagyközség Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 2015. 56 s. il., noty, fot.

2016 

Balada o starkej: Drobná próza: Výber - Ballada az öregasszonyról: Kispróza: Válogatás / Zoltán Bárkányi Valkán; prekl. do maď. Teréz Zsembery et al. Budapešť: Croatica 2016. 197 s.

F kestúckem šírem poli...: Ľudové piesne Slovákov pod Pilíšom / Katarína Király; noty Csaba Blaskó et al. Budapešť: Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku; Croatica 2016. 341 s. il., fot., Bibliogr. s. 339.

Klenoty sarvašských Slovákov / Sarvaš: Slovenská národnostná samospráva 2016. 79 s. il., fot., Bibliogr. s. 79.

Kristus žije v dejinách Cirkvi / Ildika Klauszová-Fúziková. 2. sprac. vyd. Budapešť: Celoštátna slovenská samospráva; Croatica 2016. 302 s. il., Bibliogr. s. 299-300.

Magyar haza, szlovák nemzet: Alkotmányos szlovák politikai törekvések Magyarországon (1860-1872) / József Demmel. Békéscsaba: Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete 2016. 272 s. il., Bibliogr. s. 117-130. (edícia Kor/ridor könyvek 5.)

Národný život Slovákov v Pešťbudíne v rokoch 1850-1875 / Ľuboš Kačírek. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2016. 401 s. il., Bibliogr. s. 351-368. (edícia Kor/ridor knihy 8.)

A nemzetiségi pedagóguspálya új kihívásai: Nemzetközi konferencia: Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar Nemzetiségi Kutatóközpontja: Szarvas, 2016. április 13. / red. Olteanu Florin. Szarvas: GFF PK Nemzetiségi Kutatóközpont 2016. 128 s. il. Bibliogr.

Nepravidelný slovník komlóšskeho nárečia / Juraj Sinčok. Slovenský Komlóš: J. Sinčok 2016. 604 s. il., Bibliogr. s. 601-603.

Poslyšte mile, co chci spívati...: Produkty jarmočnej tlače: Zbierka púťových piesní ako rodinná relikvia - Szeretettel hallgassátok, amit majd éneklek...: A cérnakönyv mint családi relikvia / Mária Žiláková. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék 2016. 270 s. il., Bibliogr. s. 269-270. (edícia Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae)

Sedliacky Apollón: Výber z tvorby - Parasztapolló: Válogatott versek / Eszter Molnár M.; prekl. do slov. Gregor Papuček. Budapešť: Croatica 2016. 65 s.

2017 

Hviezdne nebesá: Stošesťdesiat haiku zablyšťalo sa / Gregor Papuček. Budapešť: SlovakUm; Croatica 2017. 79 s. il., Bibliogr. s. 76-78.

Komlóšske priezviská / Anna Divičanová et al.; red. Tünde Tušková. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 2017. 183 s. il., mapy, Bibliogr. s. 167-173. (edícia Knižnica Dolnozemského Slováka)

Konfesia a národ: Kontexty konfesionálnej a národnej identity slovenskej spoločnosti v 19. a 20. storočí / red. Mária Žiláková, Krisztína Eszter Szudová, József Demmel; prekl. z maď. Galina Sándorová. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2017. 253 s. Bibliogr. (edícia Kor/ridor knihy 11.)

Naša Dolná zem: Literárna antológia južnodolnozemských slovenských autorov a autorov so slovenskými väzbami - A mi Alföldünk: Dél-alföldi szlovák és szlovák kötődésű szerzők irodalmi antológiája / red. Lászlóné Lonovics. Békéscsaba: Békés Megyei Könyvtár 2017. 341 s. il., fot., Bibliogr. s. 321-332.

Naše novohradské korene - Nógrádi szlovák gyökereink / zost. József Végh; prekl. Alexandra Kázmér. Nógrád: Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2017. 68 s. il.

Písomná pozostalosť Štefana Chovanca staršieho a mladšieho: Táto kništička prináleží... - Id. és ifj. Chovanyecz István írásbeli hagyatéka: E könyvecske tulajonosa... / red. Mária Žiláková, Zuzana Kunovacová-Gulyásová; Veľký Bánhedeš: Spolok pre zachovanie slovenských tradícií vo Veľkom Bánhedeši 2017. 172 s. il., Bibliogr. s. 106-107. (edícia Bánhedešské zošity - Bánhegyesi füzetek 1.)

Pltníctvo v XIII. obvode Budapešti - Angyalföldi tutajosság / red. Eva Fábiánová; prekl. Andrea Kiššová, Csaba Lampert, Zlatko Papuček. Budapešť: Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti 2017. 90 s. il., fot., Bibliogr. s. 20., 75.

Senváclavské tragédie: Život a smrť v pilíšskych vrchoch / Rudo Fraňo; prekl. do slov. Jozef Schwarz. Pilisszentlászló: Franyó R. 2017. 184 s. il., Bibliogr. s. 186-192.

Slovenské písomníctvo v Maďarsku po roku 1989: Bibliografia slovenských a dvojjazyčných publikácií / Alžbeta Uhrinová. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2017. 430 s. il., Bibliogr. s. 30-33.

Šej, pod náš oblok: Povodie Tápió: Tápió-mente / hud. rež. József Terék. Budapešť: Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku 2017. CD (71 min 08 s) (edícia Ľudové piesne Slovákov v Maďarsku - Magyarországi szlovákok népdalai)

2018 

F tom jačjanskom kostolíku...: Ľudové piesne Slovákov v Jači: Az acsai szlovákok népdalkincse / Katarína Király; noty Csaba Blaskó,

F tom jačjanskom kostolíku...: Ľudové piesne Slovákov v Jači: Az acsai szlovákok népdalkincse / Katarína Király; noty Csaba Blaskó, Katarína Király. Budapešť: Croatica 2018. 153, [4] s. il., fot., Bibliogr. s. 151.

Kapitoly z minulosti a súčasnosti Slovákov a Békešskej Čabe / red. Miroslav Kmeť, Tünde Tušková, Alžbeta Uhrinová; aut. Juraj Ando et al.; prekl. Ondrej Horváth et al. Békešská Čaba; Budapešť: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku; Croatica Kft. 2018. 512 s. il.

Kutlíkovci na Bánhedeši - Kutlik család / red. Mária Žiláková. Veľký Bánhedeš: Spolok pre zachovanie slovenských tradícií vo Veľkom Bánhedeši 2018. 236 s. il., Bibliogr. s. 233-236. (edícia Bánhedešské zošity - Bánhegyesi füzetek 2.)

„Mať volá?”: Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946-1948: Štúdie z medzinárodnej vedeckej konferencie VÚSM Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946-1948 a jej následky na ľudské osudy, Békešská Čaba 16.-17. novembra 2017 / red. Mária Žiláková, József Demmel. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2018. 290 s. il., Bibliogr. (edícia Acta partis minoris Slovacae)

Od Michala do Ďura: Ľudové duchovné piesne Slovákov v Ečeri - Szent Mihálytól Szent Györgyig: Az ecseri szlovákok népi vallásos énekei / Csaba András Aszódi, Katalin Esztergominé Bennő, Katalin Király. Ečer; Budapešť: Croatica 2018. 103 s. il., noty

Piesne a etnická identifikácia Slovákov v Maďarsku: Výskum z obdobia 1991-2017 / Eva Krekovičová. Bratislava: Veda; Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied; Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2018. 263 s. il., fot., noty, Bibliogr. s. 248-252. (edícia Etnologické štúdie 33.)

Počúvajte málo, čo sa iste stálo...: Písomná pozostalost' viacgeneračnej rodiny Izingovcov - Igaz történetre figyelmezzetek...: A többgenerációs Izing család írásbeli hagyatéka / Mária Žiláková. Budapest: Tatabánya-Bánhida Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 2018. 454 s. il., Bibliogr.

Slovenské inšpirácie z Tardoša: 35. interdisciplinárny výskumný tábor Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku / red. Tünde Tušková, Mária Žiláková. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2018. 271 s. il., mapy, Bibliogr. (edícia Studia interdisciplinaria)

Szlovákok a megmaradás és a beolvadás válaszútján: Az alföldi szlovákság története a két világháború között / István Tóth. Szeged: Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány 2018. 330 s. il., mapy, Bibliogr. s. 251-268.

Výhonky: Básne a poviedky / Juraj Marik et al.; red. Michal Hrivnák. repr. vyd. z r. 1978. Budapešť: SlovakUm; Croatica Kft. 2018. 141 s. il., (edícia SlovakUm reprint 1.)

BiblioG22019 

Osudové prelomy: Dolnozemské príbehy - Sorsfordulók: Dél-alföldi tötrénetek / Pavol Kondač; red. a zost. Alžbeta Katarína Árgyelánová. prekl. do maď. Erzsébet Katalin Árgyelán et al. Budapešť: SlovakUm 2019. 98, 108 s. il.

Slovenské inšpirácie zo Senváclavu: 31. interdisciplinárny výskumný tábor Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku / red. Tünde Tušková, Alžbeta Uhrinová. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2019. 283 s. il., Bibliogr. s. 282-284. (edícia Studia interdisciplinaria)

Zdrojom bibliografického súpisu je online katalóg (OPAC):
https://opac3.oik.hu/search;jsessionid=3FE072D5D843117D40C81D84D20E6F8A

Zostavila: Alžbeta Árgyelánová

Slovenské publikácie v Maďarsku (1990-2000):
http://oslovma.hu/index.php/sk/archiv/188-archiv-dokumenty/577-slovenske-publikacie-v-maarsku-1990-2000