ned07212024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Celoštátna slovenská samospráva - SÚBEHY

cssmsub1Súbeh CSSM na podporu miestnych slovenských aktivít a vydavateľskej činnosti / Vyznamenanie Za našu národnosť / Súbeh na miesto šéfredaktora Ľudových novín / Verejná súťaž na miesto konateľa Neziskovej verejnoprospešnej spoločnosti s. r. o. pre služby a zužitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Súbeh CSSM na podporu miestnych
slovenských aktivít a vydavateľskej činnosti

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) vypisuje súbeh na podporu miestnych slovenských aktivít a vydavateľskej činnosti. Do súbehu sa môžu prihlásiť miestne slovenské samosprávy, slovenské organizácie a inštitúcie s vypracovaným slovenským projektom, ktorý cssmsub2plánujú uskutočniť do 28. februára 2021.

Žiadosti treba zaslať na adresu CSSM (1114 Budapešť, Fadrusz u. 11/A) do 13. apríla 2020.

Vážení žiadatelia! Vzhľadom na terajšiu epidémiu, žiadosti o podporu CSSM miestnym slovenským organizáciám a médiám stačí poslať elektronickou poštou na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Po skončení tohto nebezpečenstva zašlite originálne dokumenty aj poštou na adresu CSSM.

Žiadosť o podporu musí obsahovať:

a/ počet zaregistrovaných voličov v deň uverejnenia výpisu (tento údaj sa nachádza na webovej stránke www.slovaci.hu),

b/ základné údaje uchádzača,

c/ meno štatutárneho zástupcu,

d/ čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu,

e/ rozpis plánovanej akcie, respektíve činnosti (uvedenie počtu účastníkov, informácie, či sa uchádzajú o podporu z iných nadácií alebo úradov),

f/ celkové náklady programu, respektíve činnosti,

g/ vlastné finančné zdroje určené na program, respektíve na činnosť,

h/ výšku žiadanej finančnej podpory,

i/ kópiu účtovného dokladu/šeku, vystaveného na meno uchádzača o celoročnom predplatení Ľudových novín v predchádzajúcom, alebo v aktuálnom roku (v opačnom prípade sa uchádzač vylučuje zo súbehu),

j/ uvedenie názvu, adresy a čísla bankového konta, kam možno podporu zaslať,

k/ ak uchádzačom nie je slovenská samospráva odporúčanie miestnej slovenskej samosprávy (výnimkou je, ak v obci neexistuje slovenská samospráva),

g/ v prípade vydania publikácie rukopis/ukážku z rukopisu a odborný posudok.

cssmsub3Uprednostňujú sa:

- projekty zamerané na vytváranie alebo zlepšovanie podmienok výučby slovenského jazyka;

- projekty zamerané na rozširovanie slovenského repertoáru a vybavenie kultúrnych skupín;

- náboženské aktivity v slovenskom jazyku;

- projekty zamerané na vydávanie slovenských publikácií;

- podujatia regionálneho charakteru;

- tí uchádzači, ktorí sa snažia získať podporu aj z iných zdrojov.

Uchádzač, ktorý nevyúčtoval finančnú podporu CSSM sa zo súbehu vylučuje!

Výška poskytnutej podpory na jednu aktivitu je 50.000 - 200.000,-Ft. Uchádzač, ktorý žiada vyššiu sumu ako je maximálna výška poskytnutej podpory, sa zo súbehu vylučuje!

V obci alebo obvode Budapešti, kde sa do zoznamu slovenských voličov zaregistrovalo

- do 50 Slovákov, môže byť podporená 1 žiadosť

- 51-100 Slovákov, môžu byť podporené 2 žiadosti

- 101-200 Slovákov, môžu byť podporené 3 žiadosti

- 201-500 Slovákov, môžu byť podporené 4 žiadosti

- 501-1000 Slovákov, môže byť podporených 5 žiadostí

Valné zhromaždenie a odborné výbory CSSM si vyhradzujú právo kontroly na mieste podujatia.

Žiadosť o podporu treba poslať na tlačive, ktoré nájdete na webovej stránke CSSM, www.slovaci.hu.

O výške udelenej finančnej podpory na návrh Kultúrneho výboru rozhodne Valné zhromaždenie CSSM na svojom májovom zasadnutí.

Zoznam podporených a nepodporených žiadostí o dotáciu bude zverejnený na webovej stránke CSSM.

S úspešnými uchádzačmi uzatvorí CSSM dotačnú zmluvu.

Prijímateľ je povinný vyúčtovať dotáciu v termíne a spôsobom stanoveným v Štatúte súbehu.

Ak bola dotácia poskytnutá na vydanie publikácie (kniha, kalendár, CD, DVD, atď.), prijímateľ spolu s vyúčtovaním projektu zašle poskytovateľovi 3 exempláre takejto publikácie zadarmo.

http://www.slovaci.hu/images/2020/Tlacivo-podpora_CSSM.doc

http://www.slovaci.hu/images/2020/Statut_subehu-4prilohy-2020_.pdf

http://www.slovaci.hu/images/2020/Vyzva-podpora%20cssm-2020_.pdf

http://www.slovaci.hu/index.php/hu/38-palyazatok/427-oszo-palyazati-szabalyzat

http://www.slovaci.hu/images/2020/szk_nemzetisegi_valasztopolgarok_szama_20200224.pdf


Vyznamenanie Za našu národnosť

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) aj v tomto roku plánuje udeliť vyznamenania Za našu národnosť (maximum 3) jednotlivcom a kolektívom, ktoré vykonávali alebo vykonávajú významnú činnosť v prospech Slovákov v Maďarsku, prípadne vytvorili trvalé hodnoty v oblasti slovenskej kultúry, literatúry, výtvarného umenia, vedy alebo spoločenského diania.

Návrh na udelenie vyznamenania môžu predložiť:

- členovia a volené zbory CSSM,

- miestne a teritoriálne slovenské samosprávy,

- registrované slovenské občianske organizácie v Maďarsku.

Návrh v slovenskom jazyku musí obsahovať:

- presné údaje jednotlivca alebo kolektívu,

- podrobný opis a hodnotenie činnosti, ktorá je predpokladom na udelenie vyznamenania.

Návrh treba odoslať na adresu úradu CSSM (1114 Budapešť, Fadrusz u. 11/A). Termín doručenia: do 13. apríla 2020. Návrhy hodnotí odborný výbor CSSM, vyznamenania udelí Valné zhromaždenie CSSM. Vyznamenania odovzdá predsedníčka CSSM v rámci Dňa Slovákov v Maďarsku 4. júla 2020.

 


Súbeh na miesto riaditeľa ÚKSM

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku vypisuje súťaž na obsadenie miesta riaditeľa Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku so sídlom v Budapešti.

UstavKSMPodmienky:

- odborné vysokoškolské vzdelanie,

- dobré organizačné a komunikačné schopnosti,

- znalosť súčasného stavu Slovákov v Maďarsku, 

- znalosť slovenského jazyka. 

Poverenie platí na 5 rokov (od 1. júna 2020 do 31. mája 2025). 

K súbehu treba pripojiť: 

- odborný životopis, 

- kópie dokumentov o získanom vzdelaní, 

- výpis z registra trestov, 

- koncepciu činnosti a organizovania práce Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. 

Súbeh treba poslať do 7. apríla 2020 na adresu: 

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku 

1114 Budapešť, Fadrusz u.11/A 

Tel.: 06 1 466 9463 

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oficiálny výpis súbehu, ktorý obsahuje podrobné informácie a podmienky, je uverejnený na stránke www.kozigallas.hu.


Súbeh CSSM na miesto riaditeľa slovenskej školy v Novom Meste pod Šiatrom

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku vypisuje súbeh na miesto riaditeľa Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej základnej školy a internátu v Novom Meste pod Šiatrom (3980 Nové Mesto pod Šiatrom, Balassi B. u.4.). 

SaUjHelyPodmienky: 

Vysokoškolský diplom, 4 roky odbornej praxe, znalosť slovenského jazyka na najvyššom stupni, diplom „vedúci verejného školstva“. Uprednostňuje sa uchádzač, ktorý patrí k slovenskej národnosti v Maďarsku. 

Poverenie platí na 5 rokov (od 1. augusta 2020 do 31. júla 2025). 

K súbehu treba pripojiť: 

Odborný životopis, výpis z registra trestov, program vedenia a odborné predstavy o rozvoji inštitúcie a kópiu potvrdení o vzdelaní. 

Súbeh treba poslať do 7. apríla 2020 na adresu: 

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku 

1114 Budapešť, Fadrusz u.11/A 

Tel.: 06 1 466 9463 

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oficiálny výpis súbehu, ktorý obsahuje podrobné informácie a podmienky, je uverejnený na domovskej stránke www.kozigallas.hu.


Súbeh na miesto šéfredaktora Ľudových novín

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) vypisuje súbeh na obsadenie miesta šéfredaktora Ľudových novín so sídlom v Budapešti.

Nástup od 1. júna 2020. Poverenie bude platiť na päť rokov.

cssmsub4Podmienky:

- ovládanie slovenského jazyka,

- vysokoškolské a odborné vzdelanie novinárskeho smeru,

- znalosť súčasného stavu Slovákov v Maďarsku,

- dobré organizačné a komunikačné schopnosti,

- ovládanie výpočtovej techniky,

- prax vo vedúcej funkcii.

Plat: podľa dohody.

Termín doručenia prác do 30. marca 2020 na adresu:

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, 1114 Budapest, Fadrusz u. 11/a.

Obálku označte heslom: Súbeh na miesto šéfredaktora.

Konkurzné práce majú obsahovať:

- odborný životopis,

- kópie dokumentov o získanom vzdelaní,

- výpis z registra trestov,

- plánovanú koncepciu týždenníka v rozsahu maximálne troch strán.

Zaslané práce posúdi odborný výbor CSSM. Výsledok súbehu bude vyhlásený po májovom zasadnutí Valného zhromaždenia CSSM.


Verejná súťaž na miesto konateľa Neziskovej verejnoprospešnej spoločnosti s. r. o.
pre služby a zužitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) ako jediný spoločník vypisuje verejnú súťaž na pozíciu konateľa Neziskovej verejnoprospešnej spoločnosti s ručením obmedzeným pre služby a zužitkovanie nehnuteľností SlovakUm.

Nástup: od 1. júna 2020. Poverenie bude platiť na päť rokov.

cssmsub5Podmienky:

- ovládanie slovenského jazyka,

- vysokoškolské vzdelanie,

- znalosť súčasného stavu Slovákov v Maďarsku,

- dobré organizačné a komunikačné schopnosti,

- prax vo vedúcej funkcii.

Uprednostňovať sa budú uchádzači, ktorí majú prax vo vydavateľskej činnosti, resp. v oblasti zužitkovania nehnuteľností.

Plat: podľa dohody.

Termín doručenia konkurzných prác: do 30. marca 2020 na adresu CSSM (1114 Budapešť, Fadrusz u. 11/A). Obálku označte heslom: Konkurz na miesto konateľa.

Konkurzné práce majú obsahovať:

- odborný životopis,

- kópie dokumentov o získanom vzdelaní,

- výpis z registra trestov,

- koncepciu činnosti a organizovania práce spoločnosti SlovakUm v rozsahu maximálne troch strán.

Zaslané práce posúdi odborný výbor CSSM a dozorná rada spoločnosti. O výsledku verejnej súťaže rozhodne na svojom májovom zasadnutí Valné zhromaždenie CSSM ako jediný spoločník Neziskovej verejnoprospešnej spoločnosti s ručením obmedzeným pre služby a zužitkovanie nehnuteľností SlovakUm.


cssmsub6