K08042020

Posledná aktualizáciaV, 02 aug. 2020 10am

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

PrecSl0122. ročník celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťouV znamení 170. výročia vzniku slovenskej hymny a 170. výročia založenia spolku TatrínPodchytiť, rozvíjať a prehĺbiť záujem detí a mládeže o významných dejateľov Slovenska a svojho kraja, o miestne spoločenské a kultúrne problémy a nárečia...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, SPN - Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

vyhlasujú 22. ročník celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou
PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO

Cieľom súťaže je podchytiť, rozvíjať a prehĺbiť záujem detí a mládeže o slovenčinu a Slovensko, o významných dejateľov Slovenska a svojho kraja, o miestne spoločenské a kultúrne problémy a nárečia formou slohových úloh, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok v podobe prozaických žánrov a básní.

Tento ročník sa bude niesť v znamení 170. výročia vzniku slovenskej hymny a 170. výročia založenia spolku Tatrín. V roku 2014 si pripomenieme aj viaceré výročia významných osobností v dejinách slovenského národa: 195. výročie narodenia Augusta Horislava Škultétyho, 165. výročie narodenia Pavla Országha Hviezdoslava, 165. výročie úmrtia Jána Hollého, 140. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského a Janka Jesenského, 135. výročie úmrtia Štefana Moyzesa, 105. výročie narodenia Margity Figuli, 100. výročie narodenia Hany Zelinovej, 95. výročie narodenia Márie Ďuríčkovej a Vojtecha Zamarovského, 90. výročie narodenia Antona Habovštiaka a Ladislava Ťažkého, 75. výročie úmrtia Eleny Maróthy-Šoltésovej a 50. výročie PrecSl02úmrtia Márie Rázusovej-Martákovej.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci všetkých typov a druhov základných, špeciálnych a stredných škôl na území Slovenskej republiky prostredníctvom škôl a iných subjektov a v zahraničí prostredníctvom škôl, spolkov a organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí.

Súťažné práce sa budú posudzovať v štyroch kategóriách:
- v 1. kategórii sa posudzujú práce žiakov 1. stupňa ZŠ,
- v 2. kategórii práce žiakov 2. stupňa ZŠ a žiakov 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií,
- v 3. kategórii práce žiakov stredných škôl,
- v 4. kategórii práce žiakov zo zahraničia napísané v slovenskom jazyku.

V prvých troch kategóriách sa posudzujú práce žiakov zo škôl na Slovensku a budú do nich zaradené aj práce žiakov špeciálnych škôl. Do celoštátneho kola postúpi maximálne päť súťažných prác v každej kategórii z jednej školy. Na každom exemplári súťažnej práce musia byť nevyhnutne tieto identifikačné údaje: meno a priezvisko žiaka, presná adresa žiaka, ročník, typ a adresa školy, mejlová adresa školy, meno a priezvisko učiteľa, mejlová adresa učiteľa a pečiatka školy. Každá súťažná práca musí byť vyhotovená v štyroch exemplároch. Do súťaže bude zaradená na základe pripojenej prihlášky (v 1 exemplári). Školy a ostatní prihlasovatelia zodpovedajú za to, že zaslané práce sú prácami súťažiacich žiakov, neboli už posudzované v tejto súťaži a v iných súťažiach, ako aj za dodržanie všetkých súťažných podmienok. Pri nedodržaní súťažných podmienok sa práce nezaradia do celoštátneho kola súťaže.

PrecSl03Organizačný poriadok súťaže a prihláška sú uverejnené na internetovej stránke Štátneho pedagogického ústavu www.statpedu.sk a na internetovej stránke Ministerstva kultúry SR www.culture.gov.sk (v sekcii pôsobnosť ministerstva, v kapitole štátny jazyk, v časti súťaž Prečo mám rád slovenčinu).

Vybrané súťažné práce do celoštátneho kola treba zaslať do 31. januára 2014 (Slováci žijúci v zahraničí do 1. marca 2014) v štyroch exemplároch na adresu: Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava, heslo PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO (Slováci žijúci v zahraničí na adresu: Krajanské múzeum Matice slovenskej - Dom J. C. Hronského, P. O. Hviezdoslava 5, 836 01 Martin alebo na e-mailovú adresu:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.). Záujemcovia o súťaž môžu získať ďalšie informácie o súťaži v Štátnom pedagogickom ústave: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., tel. číslo: 02/49276111).

Odborné poroty určia v každej kategórii kandidátov na Hlavnú cenu, na Cenu poroty a na Čestné uznanie. Môžu udeliť v každej kategórii aj Osobitnú cenu poroty. Osobitne ocenia učiteľov a školy podľa počtu a úrovne súťažných prác žiakov. Slávnostné vyhlásenie výsledkov 22. ročníka súťaže bude 5. júna 2014 v Nových Zámkoch.

Za vyhlasovateľov súťaže:

doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.
riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu