Szo04102021

Posledná aktualizáciaK, 06 ápr. 2021 10am

Vianoce v Mlynkoch s biskupom J. Haľkom

MlyBisk126. decembra 2012 zavítal medzi veriacich najslovenskejšej osady v Maďarsku bratislavský pomocný biskup, titulárny biskup zo Serre J. E. Mons. doc. ThDr. Jozef Haľko, PhD., ktorý v Kostole svätého Kríža v Mlynkoch celebroval slávnostnú svätú omšu spolu s miestnym farárom vdp. Zoltánom Szalaym. Fotogaléria

Záujem cirkvi o krajanov, o formovanie ich národnej, jazykovej a kultúrnej identity podčiarkuje Posolstvo slovenských biskupov Slovákom žijúcim v zahraničí. Krajania, ktorým sa venuje s veľkou naliehavosťou, sa stali novou agendou bratislavského pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka iba nedávno. V preplnenom kostole Pilíšanov predseda Rady Konferencie biskupov Slovenska pre Slovákov v zahraničí vo svojej homílii vyzdvihol vzácnosť tohoročných Vianoc prežívaných v rámci Roku viery, ktoré môžu byť impulzom k prehĺbeniu viery v Ježiša Krista, nášho Spasiteľa a Vykupiteľa. Biskup Haľka o. i. povedal: „Všetkým prajem živý betlehem, lebo Ježiš sľúbil, že kde sa ľudia zídu v jeho mene, teda v duchu lásky a sebadarovania, tam je aj on medzi nimi”. Bratislavský pomocný biskup sa po svätej omši v starom Slovenskom dome Mlynčanov stretol s veriacimi, aby im priblížil podstatu jubilea príchodu svätých solúnskych vierozvestov Cyrila a Metoda. J. Haľko v záverečnej časti svojej návštevy si prehliadol aj nový Slovenský dom - Stredisko pilíšskych Slovákov.

Mons. Jozef Haľko:
- narodil sa v Bratislave 10. mája 1964
- za kňaza bol vysvätený 4. júla 1994 v Trnave
- od roku 1997 poverený pastoráciou veriacich hovoriacich po maďarsky pre Bratislavu
- od roku 1997 pedagóg cirkevných dejín na RKCMBF UK v Bratislave
- v roku 2000 dosiahol doktorát na Pápežskej univerzite Santa Croce v Ríme
- od roku 2006 docent Katedry cirkevných dejín RKCMBF UK
- od roku 2008 člen kolégia konzultorov Bratislavskej arcidiecézy, člen kňazskej rady, riaditeľ mediálneho centra a hovorca arcibiskupa
- v roku 2009 menovaný Svätým Otcom Benediktom XVI. za kaplána jeho Svätosti
- 31. januára 2012 bol vymenovaný za bratislavského pomocného biskupa
- 17. marca 2012 bol v Bratislave konsekrovaný za biskupa

Foto: (oslovma.hu)

Fotogaléria

MlyBisk2
MlyBisk3