V07212024

Posledná aktualizáciaSze, 17 júl. 2024 10am

Súťaže, súbehy a výzvy CSSM

cssmsub1Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku vypisuje súťaž na podporu miestnych slovenských aktivít a masmédiíVyznamenanie Za našu národnosťVerejná súťaž na miesto konateľa spoločnosti LegatumVenujte 1 % svojej dane Verejnoprospešnej nadácii Za Slovákov v Maďarsku Fotogaléria

Vyznamenanie Za našu národnosť

CSSM aj v tomto roku plánuje udeliť vyznamenania Za našu národnosť max. trom osobám alebo kolektívom, ktoré vykonávali alebo vykonávajú významnú činnosť v prospech Slovákov v Maďarsku, prípadne vytvorili trvalé hodnoty v oblasti slovenskej kultúry, literatúry, výtvarného umenia, vedy alebo spoločenského diania.
cssmsub4Návrh na udelenie vyznamenania môžu predložiť:
- členovia a volené zbory CSSM,
- miestne a teritoriálne slovenské samosprávy,
- registrované slovenské občianske organizácie v Maďarsku.
Návrh v slovenskom jazyku musí obsahovať:
- presné údaje osoby alebo kolektívu,
- podrobný opis a hodnotenie činnosti, ktorá je predpokladom na udelenie vyznamenania.
Návrh treba odoslať na adresu úradu CSSM (1114 Budapešť, Fadrusz u. 11/A) do 15. apríla 2013. Návrhy hodnotí odborný výbor CSSM, vyznamenanie udelí Valné zhromaždenie CSSM. Vyznamenania odovzdá predseda CSSM v rámci Dňa Slovákov v Maďarsku 6. júla 2013.

Verejná súťaž na miesto konateľa spoločnosti Legatum

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) vypisuje verejnú súťaž na pozíciu konateľa Neziskovej verejnoprospešnej spoločnosti Legatum, s.r.o., so sídlom v Budapešti.
cssmsub5Podmienky:
- ovládanie slovenského jazyka,
- vysokoškolské vzdelanie,
- znalosť súčasného stavu Slovákov v Maďarsku,
- dobré organizačné a komunikatívne schopnosti.
Uprednostňovať sa budú uchádzači, ktorí majú prax vo vedúcej funkcii.
Plat: podľa dohody.
Termín doručenia konkurzných prác do 15. apríla 2013 na adresu:
Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, 1114 Budapest, Fadrusz u. 11/a.
Obálku označte heslom: Konkurz na miesto konateľa.
cssmsub6Konkurzné práce majú obsahovať:
- odborný životopis,
- kópie diplomu (diplomov), v prípade znalosti iných jazykov príslušné potvrdenie,
- výpis z registra trestov,
- motivačný list.
Zaslané práce posúdi odborný výbor CSSM. Výsledok súbehu bude vyhlásený na nasledujúcom riadnom zasadnutí Valného zhromaždenia CSSM.
Nástup po rozhodnutí Valného zhromaždenia CSSM. Poverenie bude platiť na štyri roky.

Venujte 1 % svojej dane Verejnoprospešnej nadácii Za Slovákov v Maďarsku

Fungovanie Programu pre nadaných zabezpečuje od roku 2008 Verejnoprospešná nadácia Za Slovákov v Maďarsku. Program motivuje talentovaných žiakov slovenských národnostných škôl, aby vo svojich štúdiách pokračovali na cssmsub7slovenských gymnáziách v Maďarsku. Sedemčlenné kuratórium nadácie v súlade s Predpismi pre udelenie štipendií rozhoduje o prijatí študentov a ich mentorov do programu, o udelení štipendií na základe návrhu Slovenského pedagogického metodického centra, o výpise a podaní súbehov, ako aj o schválení ročného referátu. Finančné zdroje sú zabezpečované prostredníctvom súbehov. Fungovanie nadácie v posledných rokoch sťažoval fakt, že financie získavala formou dodatočnej podpory. Štipendiá boli vyplatené včas len vďaka preddavku zo strany CSSM. Počas uplynulých štyroch rokov sa do programu zapojilo 75 žiakov. V zmysle rozhodnutia Kuratória v budúcnosti treba zvýšiť sumu podpory žiakov a mentorov a podľa možnosti rozšíriť kruh podporovaných aj na študentov stredných škôl. K tomuto je však potrebné zvýšiť sumu, ktorou nadácia disponuje. Viac informácií o fungovaní nadácie a o Programe pre nadaných nájdete na webových stránkach www.slovaci.hu a www.szlovak-pmk.sulinet.hu.
Prosíme Vás, aby ste venovaním 1 % svojej dane podporili národnostné školstvo a budúcu inteligenciu Slovákov v Maďarsku.
Údaje nadácie: A Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítvány - Daňové číslo:1 8264980-1-43

Celoštátna slovenská samospráva
v Maďarsku vypisuje súťaž na podporu
miestnych slovenských aktivít a masmédií

Do súbehu sa môžu prihlásiť miestne slovenské samosprávy, slovenské organizácie a inštitúcie s vypracovaným slovenským projektom, ktorý plánujú uskutočniť do 28. februára 2014.
Žiadosti treba zaslať na adresu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM, 1114 Budapešť, Fadrusz u. 11/A) do 5. apríla 2013.
Žiadosť o podporu musí obsahovať:
a/ počet zaregistrovaných voličov,
b/ meno, názov a presnú adresu uchádzača,
c/ rozpis plánovanej akcie, respektíve činnosti (uvedenie počtu účastníkov, informácie, či sa uchádzajú o podporu z iných nadácií alebo úradov),
cssmsub2d/ celkové náklady programu, respektíve činnosti,
e/ vlastné finančné zdroje určené na program, respektíve na činnosť,
f/ výšku žiadanej finančnej podpory,
g/ kópiu šeku, vystaveného na meno uchádzača o predplatení Ľudových novín aspoň na prvý polrok. (Šek o predplatení na druhý polrok musíte pripojiť k vyúčtovaniu. V inom prípade na budúci rok sa vylúčite zo súbehu.)
h/ uvedenie názvu, adresy a čísla bankového konta, kam možno podporu zaslať,
i/ odporúčanie miestnej slovenskej samosprávy v prípade, ak uchádzačom nie je slovenská samospráva. (Výnimkou je, ak v obci neexistuje slovenská samospráva.)
Uprednostňujú sa:
- programy, ktoré budú prebiehať prevažne v slovenskom jazyku,
- podujatia a detské tábory zamerané na zvyšovanie jazykovej úrovne žiakov a mládeže,
- tí uchádzači, ktorí sa snažia získať podporu aj z iných zdrojov.
cssmsub3Uchádzač, ktorý nevyúčtoval finančnú podporu CSS, sa zo súbehu vylučuje!
Maximálna výška poskytnutej podpory na jednu aktivitu je 100 000 Ft.
Osada alebo obvod Budapešti, kde sa zaregistrovalo na volebnú listinu:
- do 50 Slovákov, môže podať spolu 1 žiadosť
- 51-100 Slovákov, môže podať spolu 2 žiadosti
- 101-200 Slovákov, môže podať spolu 3 žiadosti
- 201-500 Slovákov, môže podať spolu 4 žiadosti
- 501-1000 Slovákov, môže podať 5 žiadostí
Valné zhromaždenie a odborné výbory CSSM si vyhradzujú právo kontroly na mieste podujatia.
Žiadosť o podporu treba poslať na tlačive, ktoré nájdete na webovej stránke CSSM http://oszo.slovaci.hu/.
O výške udelenej finančnej podpory rozhodne na návrh Kultúrneho výboru Valné zhromaždenie CSSM v máji 2013.
O svojom rozhodnutí, respektíve o termíne a podmienkach vyúčtovania bude CSSM informovať každého uchádzača prostredníctvom svojho úradu písomne.

Zdroj: slovaci.hu

Fotogaléria
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.392785977487051.1073741828.147596498672668&;type=1