alt : header1.swfFri12062019

Posledná aktualizácia22:15:55

Čo sa to deje na vysokých školách?

VysSkol1Možnosti pre Maďarov vzdelávať sa vo svojom jazyku na vysokých školách sú zabezpečené od Bratislavy až po Prešov. - Na Prešovskej univerzite zriadili prvý Ústav maďarského jazyka a kultúry na Slovensku, ktorý má výnimočné postavenie, nespadá pod žiadnu fakultu, ale patrí priamo pod rektora školy.

Tým sa pokryl geografický priestor južného Slovenska pre možnosti vysokoškolského vzdelávania sa príslušníkov maďarskej menšiny vo svojom jazyku a pravdepodobne sa tým aj zavŕšila prvá etapa budovania štruktúry tohto typu štúdia maďarského jazyka, kultúry a literatúry pre príslušníkov maďarskej menšiny.

Možnosti pre príslušníkov maďarskej menšiny vzdelávať sa vo svojom jazyku na vysokých školách sú už teraz zabezpečené od Bratislavy až po Prešov. Na Univerzite Komenského môžu maďarskí spoluobčania študovať učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry, na bratislavskej VŠVU je zriadený ateliér výtvarníčky Ilony Némethovej, príslušníčky maďarskej menšiny, VysSkol2v Komárne môžu študovať Maďari vo svojom jazyku na troch fakultách strategické oblasti - ekonomiku, pedagogiku a reformovanú teológiu, na nitrianskej univerzite dokonca na dvoch fakultách - učiteľstvo maďarského jazyka a literatúru, teóriu vyučovania maďarského jazyka, maďarsko-slovenského bilingvátora, hungarológiu, predškolskú elementárnu pedagogiku, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, v Banskej Bystrici majú maďarskí záujemci možnosť uchádzať sa o štúdium maďarského jazyka a kultúry v troch stupňoch a napokon dostali nové možnosti na práve zriadenom Ústave maďarského jazyka a kultúry v Prešove, ktorý finančne podporí podpredseda vlády Rudolf Chmel.

Musíme si položiť otázku, presne takú istú, akú si kladieme pri používaní štátneho jazyka a jazykov národnostných menšín: Kde je hranica tolerancie a kde sa už začína diskriminácia väčšinového národa? Ak vytvoríme systém vzdelávania sa maďarskej menšiny v celej sústave škôl, kto z ich príslušníkov sa potom bude chcieť vzdelávať v slovenskom jazyku a na slovenských školách? Slovensko znepokojujú dve rastúce národnostné menšiny - jedna rastie delením, druhá intelektuálne. Oba spôsoby rastu sú nebezpečné. Neobmedzené vzdelávanie sa príslušníkov menšiny v ich materinskom jazyku nám o niekoľko rokov jednoznačne spôsobí hotovú katastrofu a nasledujúce naše generácie budú musieť za veľkých obetí riešiť dnešné príčiny spôsobené absenciou národného sebavedomia. Dôvody prešovského primátora Pavla Hagyariho, rektora Reného Matloviča, a Petra Kóňu, prorektora, historika a navrhovateľa v jednej osobe (no hrôza, ak maďarský alebo maďarsky zmýšľajúci historik dostane takúto šancu), že chýbajú maďarskí učitelia, že túto oblasť obýva 130 tisíc maďarských obyvateľov alebo je za ňou finančná motivácia, VysSkol3dokonca ústretový krok v slovensko-maďarských vzťahoch sú pre národnoštátne záujmy absurdné a odzrkadľujú neprítomnosť štátnej národnej politiky. Vysoké školy budú chrliť stovky a tisíce ďalších poučených kóňovcov, ktorí budú chcieť zriaďovať ďalšie maďarské ústavy, školy a inštitúcie a ďalší hagyariovci, chmelovci a matlovičovci im v tom budú výdatne pomáhať. Táto cesta je neprijateľná a svojím konaním všetci nesieme určitý podiel zodpovednosti. Čím viac iniciatívy v prospech národnoštátnych záujmov vyvinieme, tým menší podiel viny ponesieme.

PS: Mimochodom, štúdium slovakistiky a ďalších možností vzdelávania sa v materinskom jazyku našich krajanov v Maďarsku úspešne zaniká.

Lucia Palúdzka
Ilustračné snímky: autorka