uto06182024

Posledná aktualizáciapia, 14 jún 2024 10am

Ľudové noviny naďalej bez vymenovaného šéfredaktora

cssmajv1Na programe májového rokovania mini-parlamentu Slovákov v Maďarsku boli rôzne referáty, plány a aktuálne záležitosti, vrátane podpôr na miestne aktivity. Valné zhromaždenie CSS sa rozhodlo prevziať komlóšsku slovenskú školu, šéfredaktora Ľudových novín však opäť nedokázalo zvoliť.

Druhé tohoročné zasadnutie Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy (VZ CSS) sa uskutočnilo 9. mája v budapeštianskom sídle najvyššieho voleného zboru Slovákov v Maďarsku. Prerokovanie viac než 20 bodov programu sa začalo schválením referátu o aktivitách predsedu CSS Jána Fuzika v uplynulom období a o plnení uznesení VZ CSS a referátu predsedu Výchovno-vzdelávacieho výboru CSS Michala Lásika o uzneseniach na základe prenesených kompetencií. Riadne VZ CSS potom pristúpilo k procesu schvaľovania štyroch dokumentov: - finančnej uzávierky a správy CSS a jej inštitúcií na rok 2011, - modifikácie rozpočtu CSS a jej inštitúcií na rok 2012, - ročnej správy vnútornej kontroly a plánu verejného obstarávania na rok 2012. cssmajv2Poslanci po odhlasovaní mzdovej doplnkovej odmeny predsedu CSS na obdobie február - apríl 2012 schválili návrh na zakúpenie parkovacieho miesta pod budovou na ulici Ulászló č. 21., ako aj návrh na jubilejné odmeny v rámci CSS. Ďalšia časť zasadnutia patrila prerokovaniu otázky prevzatia práva prevádzkovania Slovenskej dvojjazyčnej školy a škôlky v Slovenskom Komlóši, modifikácii uznesenia o počte skupín a tried v školskom roku 2012-2013 v Slovenskej základnej škole, materskej škole a žiackom domove v Sarvaši a schvaľovaniu účasti Slovenského osvetového centra na konkurze TÁMOP. Poslancov po modifikácii Zakladajúcej listiny Verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku čakalo odsúhlasenie udelenia podpôr na miestne aktivity a médiá na základe súbehu CSS a rozhodovanie o tohoročnej podpore CSS v publikačnej sfére. V rámci záverečnej časti druhého tohoročného VZ CSS poslanci potvrdili poverenie auditorky hospodárskej spoločnosti Legatum s.r.o., schválili uznesenie o vydávaní ročenky CSS Náš kalendár, ako aj potrebné opatrenia v prospech funkčnosti Redakčnej rady Ľudových novín. Najvyšší volený zbor Slovákov v Maďarsku rozhodol o udelení vyznamenania CSS „Za našu národnosť“ na rok 2012. Do opakovane vypísaného súbehu na miesto šéfredaktora Ľudových novín sa tentokrát zapojila jediná uchádzačka (súčasná poverená šéfredaktorka Iveta Horváthová Körtvélyesi), ktorá však nebola zvolená, keďže nezískala kvalifikovanú väčšinu hlasov, a tak týždenník a portál Slovákov v Maďarsku luno.hu po polroku aj na ďalšie obdobie zostáva bez vymenovaného šéfredaktora.

Text a foto: (oslovma)

cssmajv3MajVzCs3MajVzCs2MajVzCs1
http://www.luno.hu/content/view/12689/1/
http://www.luno.hu/content/view/12034/55/

CssSefRePredseda CSS Ján Fuzik
Výkonný riaditeľ spol. Legátum Juraj Ando
Redakcia Ľudových novín

Vážení adresáti, na portáli luno.hu v článku o druhom tohtoročnom riadnom zasadnutí Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy sa objavila hrubá dezinformácia o údajnom zvolení šéfredaktorky Ľudových novín. Problematická je už aj formulácia, podľa ktorej „výbor odovzdáva rozhodnutie o jej vymenovaní Valnému zhromaždeniu“, KV CSS totiž nemá čo odovzdávať VZ CSS, veď právo voľby šéfredaktora nie je úlohou výboru, ale je vo výlučnej kompetencii VZ CSS; vyslovenou nepravdou však je, že „Štrnásti poslanci ju zvolili za šéfredaktorku“. Takýto oxymoron (spojenie slov protirečiaceho si významu) v danom prípade nijako neobstojí, keďže v zmysle Stanov CSS šéfredaktora môže zvoliť iba kvalifikovaná väčšina, čiže minimálne pätnásť poslancov. Súbeh na miesto šéfredaktora je teda neplatný, pričom už druhýkrát neúspešná uchádzačka v zmysle logiky vedenia a „víťaznej väčšiny“ CSS uplatnenej v prípade Karoly Klauszovej a Alžbety Hollerovej Račkovej sa tým tiež diskvalifikovala. CssLunOKNa najbližšom VZ CSS - zrejme berúc do úvahy aj túto skutočnosť - budeme musieť vypísať nový súbeh a zostáva nám iba veriť, že konečne sa nájde kandidát-uchádzač, ktorý získa potrebný počet hlasov. Dezinformáciu z portálu luno.hu žiadame okamžite odstrániť, resp. nahradiť pravdivými formuláciami, ku ktorým patrí napríklad aj to, že naši poslanci vôbec nemali možnosť zoznámiť sa so súbehom neúspešnej uchádzačky, tým pádom sa ani nemohli presvedčiť o tom, na základe čoho tvrdí KV CSS, že „požiadavkám výpisu vyhovela“.

S pozdravom:

Imrich Fuhl
vedúci Klubu poslancov Spolu

cssmajv4