sob07202024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Ďalšia knižka J. Jančovica o dolnozemských Slovákoch

janckn01S objavnými, širšími a odborníkmi citovanými údajmiZásluhou širokej publikačnej činnosti o zahraničných Slovákoch (najmä dolnozemských) je meno publicistu a spisovateľa literatúry faktu Jána Jančovica medzi čitateľmi zaujímajúcimi sa o túto problematiku dobre známe nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

 

Po nespočítateľnom množstve článkov v novinách, časopisoch a vedeckých zborníkoch Ján Jančovic je teraz autorom už piatej knižky, ktorej obsah sa týka dolnozemských Slovákov. Ním publikované údaje o nich sú mnohokrát objavné a odborníkmi citované. Aj v tomto najnovšom diele, ktoré vyšlo uprostred leta a má názov Pretvorili dolnozemskú rovinu, autor pri viacerých uverejnených osobnostiach, napríklad pri jazykovedcovi Štefanovi Jančovičovi, spisovateľovi Pavlovi Michalkovi, bádaním v miestach ich pôsobenia a narodenia obohatil a rozšíril ich profil spresnenými a širšími údajmi o ich biografii. Celkovo Ján Jančovic osobnými návštevami a janckn02skúsenosťami, z prostredia o ktorom píše a dôverne pozná, dáva dielu výnimočný charakter. Tak je to aj v tejto knižke, ktorej obsah má dve časti.

V prvej „Za chlebom a slobodou...“ uvádza biografické profily takmer sto osobností pôsobiacich na Dolnej zemi a zachytáva popri ich podiele na pretvorení Veľkej uhorskej nížiny aj ich životné príbehy. Predstavuje v nej obraz života slovenských intelektuálov, vynálezcov, odborníkov, kultúrnych činovníkov, formovateľov slovenskej národnej kultúry, ktorí boli priekopníkmi skultúrnenia dolnozemskej roviny. Všetci uvedení svojim novátorským dielom v oblasti kultúry, vzdelávania, prírodných a pôdohospodárskych vied pomáhali dolnozemským Slovákom nielen prežiť, ale hlavne pozdvihnúť ich duchovnú a hmotnú úroveň a tak zachovávať u nich národné povedomie a dodnes zachránené kultúrne dedičstvo. Autor knihy takto pre čitateľa prístupnou janckn03-Newformou vykresľuje jednotlivé osobnosti a ich prínos v rôznych odboroch ľudskej činnosti pre slovenskú diaspóru na Dolnej zemi.

Kým autor novej publikácie v prvej časti zužitkoval dostupnú literatúru, dobové periodiká a tiež archívne pramene, v druhej časti využil svoje výskumné cesty a na mieste osobné poznanie histórie a súčasný život Slovákov žijúcich na dolnozemskej rovine, rozprestierajúcej sa na území Maďarska, Rumunska, Srbska a Chorvátska. Tu s názvom „Od predkov k potomkom“ uverejňuje najnovšie ním objavené historické a súčasné skutočnosti, ktoré súvisia so životom Slovákov v uvedených krajinách. Z ich obsahu vidieť, že autor má túto problematiku nielen naštudovanú, ale že väčšinu materiálu pozoroval, získal a priniesol priamo z dolnozemského terénu. Podstatný obsah druhej časti je vyplnený príkladmi, postrehmi, reportážami a profilmi súčasníkov, ktoré nadväzujú na prvú časť janckn04-Newtým, že kým prvé významné osobnosti učili prvých Slovákov usadených na Dolnej zemi vzdelanosti, kultúre, racionálnemu hospodáreniu, generácia, ktorá pod ich vplyvom a ich skoršou zásluhou tam vyrástla, od konca 19. a začiatku 20. storočia má už svojich vzdelancov a sebavedome si zabezpečuje a riadi svoj národný život, svoju kultúru, spravuje obce, mestá i hospodárstvo. Viacerí z nich zastávajú vo svojich krajinách významné celoštátne funkcie a mnohí ďalší stoja na čele slovenských organizácií a spolkov, čím svojim rodákom naďalej pomáhajú udržiavať hmotnú a duchovnú kultúru a národnú identitu. Množstvo z nich vyniká nielen vo vede, ale aj v umení, literatúre, pedagogickej činnosti, folklóre, poľnohospodárstve a tradičných remeslách.

Obsah diela je veľmi poučný a inšpirujúci a čitateľom poskytuje množstvo zaujímavých a v nich aj autorom novoobjavených údajov a informácií. Knižka vychádzajúca v týchto dňoch vo Vydavateľstve Matice slovenskej v Martine je vhodne ilustrovaná fotografiami a prístupnou formou je určená nielen pre širokú čitateľskú verejnosť, ktorá chce poznať dejiny a život dolnozemských Slovákov, ale môže byť vhodnou učebnicou a čítankou pre rôzne stupne škôl na Slovensku a v zahraničí.

Ján Labát

janckn05-Newjanckn06janckn07
janckn08janckn09janckn10
Recenzia - Z novohradských vrchov a dolín