uto06182024

Posledná aktualizáciapia, 14 jún 2024 10am

Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave jubiluje

ZurFiFU1Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si v tomto akademickom roku pripomína 60. výročie svojho založenia, je najstaršia a najprestížnejšia univerzitná žurnalistická škola na Slovensku.Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťouPríprava žurnalistov v digitálnom veku

Najstaršia žurnalistická škola na Slovensku: 60-ročná

Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si v tomto akademickom roku pripomína 60. výročie svojho založenia. Vznikla v roku 1952 na pôde Filozofickej fakulty UK pôvodne ako Katedra novinárstva a knihovníctva a už v roku 1956 mala prvých absolventov - Richarda Blecha, Sláva Kalného, Štefana Kmeťa a Juraja Vereša. V roku 1960 sa konštituovala samostatná Katedra novinárstva a od roku 1992 pôsobí pod názvom Katedra žurnalistiky FiF UK. Vedúcou katedry žurnalistiky je od roku 2009 doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD.

Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave je najstaršia a najprestížnejšia univerzitná žurnalistická škola na Slovensku. Svoje významné šesťdesiate jubileum si pripomína viacerými aktivitami. 29. novembra 2012 sa v priestoroch Filozofickej fakulty na Gondovej 2 uskutoční vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na tému 60 rokov vysokoškolského štúdia žurnalistiky na Slovensku, s podtitulom Vysokoškolská príprava žurnalistov v digitálnom veku. ZurFiFU2Na konferencii vystúpia súčasní i bývalí pedagógovia katedry, predstavitelia slovenských vysokých škôl a zahraničnému žurnalistickému školstvu sa budú venovať kolegovia z Českej republiky, Francúzska, Rakúska a Spojených štátov amerických. Cieľom podujatia je prezentovať zmeny, ktorými prechádza novinárska profesia v dôsledku spoločenských premien i nových informačných i komunikačných technológií, a nároky na profesijnú prípravu žurnalistov u nás i vo svete, ktoré z toho vyplývajú. V deň konferencie sa uskutoční stretnutie účastníkov konferencie, hostí, učiteľov a absolventov katedry pri Čaši vína v Moyzesovej sieni v Bratislave, kde katedra uvedie do života zborník 60 interview. Zároveň si pripomenie pôsobenie zosnulého kolegu doc. Borisa Droppu.

Študenti a doktorandi katedry pripravili zborník pod názvom 60 interview. Prináša 50 profilových rozhovorov s osobnosťami, ktoré pôsobili či aktívne pôsobia v oblasti médií a zároveň sú ponovembrovými absolventmi katedry, ako aj 10 rozhovorov s jej bývalými i súčasnými pedagógmi. Chýbať v ňom nebude ani stručné Kalendárium vývoja katedry. Poslucháči v rámci svojich mediálnych ateliérov pripravia rozhlasové relácie, televízny dokument a video prezentácie, ktoré sprístupnia na webovej stránke katedry. Aj študentský internetový magazín Webjournal sa bude venovať okrúhlemu jubileu. Tretiaci bakalárskeho stupňa štúdia z televízneho ateliéru hosťovali 31. októbra v rannom magazíne TV Markíza Teleráno, kde divákom predstavili svoju 60-ročnú katedru. Na prednáškach počas celého novembra hosťujú úspešní absolventi katedry, aby študentom priblížili svoje skúsenosti z praxe. Katedrálka, tradičné študentské podujatie pri príležitosti imatrikulácie prvákov, sa bude konať 5. decembra. Zavŕši rad aktivít pripomínajúcich významné jubileum katedry „krstom“ publikácie 60 interview.

ZurFiFU3Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave ponúka obidva stupne vysokoškolského štúdia žurnalistiky - bakalárske i magisterské, a tiež doktorandské štúdium v odbore Teória a dejiny žurnalistiky. Bolo jej udelené oprávnenie na rigorózne skúšky, habilitácie a inaugurácie. Počas šesťdesiatročného jestvovania potvrdila svoj status vedecko-pedagogického pracoviska. Položila nielen základy novinárskeho vzdelávania na Slovensku, ale aj rozvoja teórie žurnalistiky. Od roku 1989 pracovníci katedry vydali vyše 60 vlastných učebných textov a monografií. Pri katedre pôsobí výskumné pracovisko Združenie Mass-Media-Science, ktoré vydáva najstarší odborný časopis pre teóriu, výskum a prax masmediálnej komunikácie na Slovensku - Otázky žurnalistiky. Pedagógovia katedry rozvíjajú intenzívne vzťahy s prestížnymi univerzitami zo štátov Európskej únie a zo Spojených štátov amerických. Len od roku 2000 možno na účet katedry žurnalistiky pripísať vyše 50 medzinárodných konferencií, seminárov, kolokvií, ZurFiFU4prednášok a workshopov.

Od roku 2006 môžu študenti Katedry žurnalistiky FiF UK v Bratislave trénovať praktické zručnosti aj na internetových projektoch - magazíne študentov žurnalistiky Webjournal.sk a v rozhlasovom vysielaní RadioAktiv.sk. Televízne a printové projekty sa rozvíjajú vďaka dobrej spolupráci s vybranými predstaviteľmi slovenských médií. Katedra žurnalistiky dlhodobo spolupracuje s mnohými médiami, vydavateľskými domami a s rôznymi inštitúciami a organizáciami. Do výučby na katedre sa pravidelne zapájajú úspešní absolventi katedry, novinári z praxe a profesori z prestížnych žurnalistických škôl v zahraničí. Na pôde Univerzity Komenského prednášali a na katedre žurnalistiky viedli workskopy nositelia najprestížnejšieho novinárskeho ocenenia - Pulitzerovej ceny za žurnalistiku: Tvrtko Vujity z Maďarska (2010), Joshua Friedman (2011) a Tim Weiner (2012), obaja z USA.

Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave už šesť desaťročí významne ovplyvňuje profil slovenskej žurnalistiky. Do praxe uviedla stovky úspešných absolventov, ktorí sa uplatnili ako novinári, manažéri, vydavatelia, hovorcovia, a ktorých ovplyvnili desiatky výnimočných osobností z radov pedagógov katedry.

Mgr. Eva Bachletová, PhD., študijná poradkyňa katedry žurnalistiky
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., mobil: 0905 813 782
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=2375%22%20\t%20%22_blank

http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=kzur
(webová stránka katedry žurnalistiky)
http://www.webjournal.sk/
http://radioaktiv.sk/

Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave: 60-ročná

ZurFiFU5Z histórie najstaršej žurnalistickej školy na Slovensku

S rokom 1952 sa s Katedrou žurnalistiky FiF UK v Bratislave spájajú viaceré prvenstvá:
Prvé univerzitné štúdium žurnalistiky vo vtedajšom Československu.
Prví študenti denného štúdia novinárstva prekročili prah akademickej pôdy v r. 1952.
Prvým vedúcim novej Katedry novinárstva a knihovníctva FiF UK sa stal bývalý novinár, literárny kritik a aktívny publicista, vtedajší prodekan filozofickej fakulty doc. Michal Chorváth, ktorý pôsobil ako pedagóg na Katedre slovenského jazyka a literatúry.

ZurFiFU6Bratislavská škola vstúpila do povedomia verejnosti pod názvom Katedra novinárstva a knihovníctva Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po odchode doc. Chorvátha z fakulty v roku 1953, vedenie katedry prevzal doc. Vladimír Klimeš z Prahy. Keď sa v roku 1955 vrátil späť do Prahy, vedenia katedry sa na dlhé obdobie, až do roku 1971 ujal právnik, doc. Dalibor M. Krno. Pod jeho taktovkou sa v roku 1960 etablovala samostatná Katedra novinárstva Filozofickej fakulty UK.

V 60. rokoch sa začala rozvíjať teória novinárstva a to najmä zásluhou profesora Mieroslava Hyska, na ktorú nadviazal Novinársky študijný ústav. V priebehu 60. rokov nastala v koncepcii štúdia novinárstva kvalitatívna zmena - dôraz sa začal klásť na žurnalistické predmety. Z toho vyplynula potreba vytvoriť profil absolventa pripraveného pôsobiť v tlači, rozhlase, televízii a v tlačovej agentúre.

V rámci reorganizácie pracoviska z jednej katedry novinárstva vznikli v roku 1975 tri špecializované katedry a kabinet - Katedra teórie a dejín novinárstva (vedúci prof. Fraňo Ruttkay), Katedra periodickej tlače a agentúrneho spravodajstva (vedúci prof. Jozef Borísek), Katedra rozhlasovej a televíznej žurnalistiky (doc. Leopold Slovák) a výskumným pracoviskom sa stal Kabinet teórie a dejín žurnalistiky s vlastnou knižnicou (vedúci prof. Ľudovít Jacz).

V 90. rokoch sa obsah štúdia zásadne zmenil. Stal sa porovnateľným so zameraním štúdia žurnalistiky v štátoch Európskej únie a v Spojených štátoch amerických. Učitelia a vedecko-výskumní pracovníci katedry začali intenzívne pracovať na kreovaní nového učebného plánu, na skvalitnení pedagogického pôsobenia a na vedecko-publikačnej činnosti. Len od roku 1989 vydali vyše 60 vlastných učebných textov a monografií. V roku 1990 vzniklo pri katedrách výskumné pracovisko Združenie Mass-Media-Science, ktoré je dodnes vydavateľom odborného časopisu pre teóriu, výskum a prax masmediálnej komunikácie Otázky žurnalistiky, vychádzajúceho od roku 1958.

ZurFiFU7Rok 1992 priniesol zmenu aj v organizácii štúdia. Dekan fakulty prijal rozhodnutie zlúčiť tri katedry do jednej - Katedry žurnalistiky FiF UK. Jej vedúcim sa stal prof. Juraj V o j t e k. Úlohu bývalých katedier suplovali operatívne oddelenia (dnes sekcie). Veľmi úspešné bolo popri jednoodborovom aj dvojodborové štúdium žurnalistiky v kombinácii s ďalším študijným odborom (obidva odbory sa študovali samostatne), napríklad s politológiou, anglistikou a amerikanistikou, s ďalšími filológiami a podobne.

Iniciatívy na poli fotožurnalistiky sa premietli do založenia Galérie FOCUS v roku 1992 na katedre na Štúrovej ulici. Pod pravidelné výstavy vo fotogalérii sa podpísal predovšetkým PhDr. Ján Lofaj, interný pedagóg katedry, ktorý stál na jej čele. Zaktivizovali sa aj ostatné špecializácie - pedagógovia rozhlasovej a televíznej žurnalistiky sa zaslúžili o to, že na pôde katedry vznikol v roku 1993 na frekvencii Rádia Ragtime školský vysielač študentov Rádio Zóna. Prof. George Frajkor z Carletonskej univerzity v Ottawe, ktorý v tom čase hosťoval na katedre, začal so študentmi vydávať internetový magazín Naše slová o dianí na Slovensku, v slovenskej a anglickej mutácii.

V 2000 sa stal vedúcim katedry doc. Jozef Vatrál. Bol to tiež rok, kedy sa na Univerzite Komenského začal realizovať kreditový systém štúdia implementujúci Európsky systém transferu kreditov (ECTS). Jeho cieľom bolo dosiahnuť kompatibilitu popredných zahraničných univerzít, možnosť pre študentov optimálne si profilovať obsah a tempo štúdia a ponúknuť im medzinárodnú mobilitu. Základom sa stal 10-semestrový študijný program, čo pre katedru znamenalo prechod zo 4-ročného na 5-ročné štúdium. Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave získala riadne akreditované všetky tri stupne vysokoškolského štúdia žurnalistiky: bakalárske (titul Bc., 6-semestrálne), magisterské (titul Mgr., 4-semestrálne) a doktorandské štúdium v odbore Teória a dejiny žurnalistiky (titul PhD., interné 4-ročné, externé 5-ročné). Ďalej jej bolo udelené oprávnenie na rigorózne skúšky (titul PhDr.), habilitácie (titul ZurFiFU8docent) a inaugurácie (titul profesor).

V roku 2006 boli na pôde katedry založené študentské internetové noviny Webjournal.sk a internetové rozhlasové vysielanie RádioAktiv. V rámci rakúsko-slovenského projektu Mediaregion (SSN) naši študenti participovali na tvorbe dokumentárnych filmov o obciach z prihraničnej oblasti. Katedra podpísala viaceré zmluvy o spolupráci so slovenskými médiami a vydavateľskými domami.

V roku 2009 žezlo vedúcej katedry prevzala doc. Svetlana Hlavčáková. Pod jej vedením sa omladil pedagogický zbor. Akreditačný výbor pre vzdelávanie v žurnalistike a v masovej komunikácii zo Spojených štátov amerických zhodnotil v roku 2010 študijné programy katedry veľmi pozitívne. Do výučby na katedre sa zapojili jej úspešní absolventi, ktorí pociťujú potrebu vrátiť katedre niečo z toho, čo do nich zasiala, ale sú medzi nimi aj významní novinári z praxe. Prednášky a workshopy pravidelne vedú aj profesori z prestížnych zahraničných žurnalistických škôl a významní novinári spoza hraníc. Na pôde UK mali prednášky a na katedre žurnalistiky viedli workshopy nositelia najprestížnejšieho novinárskeho ocenenia - Pulitzerovej ceny za žurnalistiku: Tvrtko Vujity z Maďarska (2010), Joshua Friedman (2011) a Tim Weiner (2012), obaja z USA.

Napriek svoje šesťdesiatke sa Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave nechystá do dôchodku. Je plná elánu a plánov. Teší sa z poznatku, že si jej úspešní absolventi uvedomujú rovnicu: kvalitná škola je vizitkou kvalitného vzdelania. Okrem pracovných, má do budúcnosti i jeden osobný cieľ - aby si budúci kolegovia i absolventi spomenuli o ďalších 60 rokov na nás, že sme tu boli a že sme svoju prácu robili dobre.

Doc. PhD. Svetlana Hlavčáková, PhD.,
vedúca Katedry žurnalistiky FiF UK v Bratislave
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=3347
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=kzur