uto06182024

Posledná aktualizáciapia, 14 jún 2024 10am

Organárska dielňa M. Šaška v Békešskej Čabe

organca1Od 17. storočia bol organ zavádzaný aj do kostolov v mestečkách a dedinách S dolnozemským prostredím je bytostne spojený Martin Šaško, ktorý od r. 1878 trvalo žil a pracoval v Békešskej Čabe. Organárstvu sa vyučil pri svojom otcovi a spoločne s nim staval viaceré organy, napríklad v Poľnom Berinčoku a Békéši.

Do skupiny vzduchozvučných nástrojov patrí aj organ. Aj keď jeho podoba bola známa už v stredovekom Grécku, v našich zemepisných šírkach organ bol známy až v 14. storočí. Od druhej tretiny 15. storočia bol už rozšírený vo viacerých mestách na Slovensku. Od tohto času poznáme tu prvých domácich a zahraničných staviteľov organov. Kým zo začiatku organ bol inštalovaný v kostoloch väčších miest, v 17. storočí bol už zavádzaný aj do kostolov v mestečkách a dedinách. Významnými mestami organárstva sa stali v 16. a 17. storočí hlavne banské mestá Kremnica (Ján Transsilvanus, Ján Balvus, Matej Burian, Martin Stribitz, Michal Gleckner, Izák Roglmayr) a organca2Banská Bystrica (Matej Poll, Ján Veit, Juraj Demicher). V nasledujúcom storočí vznikli v uvedených, ale i menších mestách ďalšie organárske dielne. V Kremnici to bola dielňa M. Zorkovského a v Banskej Bystrici dielňa M. Podkonického a M. Kyseľa. V Rajci vznikla významná organárska dielňa Pažickovcov, ktorá - podobne ako dielňa Podkonických - sa uplatnila aj mimo územia Slovenska. Napríklad Michal Podkonický staval organ v Alberti (Albertirsa).

Takou bola aj dielňa Šaškovcov, ktorú založil v tridsiatych rokoch 19. storočia Martin Šaško (1807 Brezová pod Bradlom - 1893 Brezová pod Bradlom) vo svojom rodisku. V Skalici vyučený stolár a rezbár pokračoval v organárskom učení v Brne. Po ženbe v roku 1832 s Annou Jančiovou z Košarísk si hneď na brezovskom „pľaci“ otvoril organársku dielňu. V roku 1834 dostal objednávku na stavbu prvého 15-registrového organa od evanjelickej cirkvi v rodnom mestečku. organca3Chýr o jeho fortieli sa veľmi rýchlo rozšíril a nasledovali ďalšie objednávky. Do konca jeho aktívnej práce ich boli desiatky. Od konca päťdesiatych rokov pracovali v dielni aj jeho synovia Martin a Ján, ktorý zomrel v mladom veku (1884). Po smrti Martina Šaška staršieho prevzal a viedol dielňu jeho vnuk Gustav Adolf Molnár. Martin Šaško starší bol vedúcou osobnosťou slovenských organárov 19. storočia.

Spod Bradla na Dolnú zem

S dolnozemským prostredím je bytostne spojený syn Martin Šaško, ktorý sa narodil 28. 8. 1835 v bydlisku svojej matky v Košariskách a ktorý mal sestru a dvoch bratov. Organárstvu sa vyučil pri svojom otcovi a spoločne s nim staval viaceré organy. Medzi prvými takto spoločne v roku 1859 na organca4základe zmluvy postavili 25-registrový organ pre slovenskú evanjelickú cirkev v Poľnom Berinčoku (Mezőberény) v Békešskej župe. Najväčší, dvojmanuálový 32-registrový spoločne postavili roku 1872 v kalvínskom kostole v mestečku Békéš (nie v Békešskej Čabe ako sa uvádza v encyklopédiách). Manželkou Martina Šaška mladšieho bola Zuzana Majerníková, s ktorou mal šesť detí (tri dcéry a traja synovia, z ktorých najmladší bol učiteľom v Sarvaši a keď tá roku 1878 zomrela, natrvalo sa usadil v Békešskej Čabe, kde mal už skôr s otcom otvorenú dielňu. Už v roku 1861 jeho prvou samostatnou prácou bol organ v rímsko-katolíckom kostole v Pezinku a potom ešte na Slovensku ďalšie tri menšie. Pezinský organ dokončil bez akejkoľvek pomoci a doteraz sa zachoval v pôvodnom stave a slúži bez väčších opráv. Týmto dokazuje, že starostlivo vypracovaný nástroj so organca5zásuvkovou vzdušnicou je neobyčajne odolný. Mohutný, ale ušľachtilý zvuk plena a rozmanité, dobre sa miešajúce farby jednotlivých registrov sú i dnes pozoruhodné. Na Dolnej zemi, prevažne v Békešskej a Čanádskej župe postavil a opravil niekoľko organov. V roku 1871 opravoval organ v evanjelickom kostole v Slovenskom Komlóši, o rok neskôr, 5. septembra 1872 uzavrel zmluvu na stavbu 8-registrového organa za 1222 zlatých v novopostavenom evanjelickom kostole v Alberte (Csanádalberti). Organ bol dokončený v decembri roku 1882, kedy bol odovzdaný a posvätený chrám do užívania. Nad dverovým vchodom tohto dnes ošarpaného kostola trvá stále v slovakizovanej češtine nápis: Slúžte Hospodinu s veselím, vchádzajte do brán jeho s díkčinením, a do síni s chválami, oslavujte jej a dobrorečte jménu jeho. Žalm 100-1882.“ Ďalší 16-registrový organ mal podľa zmluvy v roku 1882 za 2000 zlatých postaviť v susednej dedine Pitvaroš, ale organ podľa zachovaných údajov nebol na dohodnutý čas dokončený.

Organár Martin Šaško mladší od roku 1878 trvalo žil a pracoval v Békešskej Čabe, kde 5. 6. 1894 zložil svoje kosti a tam je aj pochovaný. Za zmienku ešte stojí pripomenúť, že v neďalekom Poľnom Berinčoku, kde dielňa Martina Šaška z Brezovej postavila už v roku 1859 na Dolnej zemi prvý organ, žil bratranec Martina Šaška, Štefan Šaško (1833-1908) s rodinou (manželka: Juliana Šalkovičová, deti: Juliana a Samuel). Túto brezovsko-berínsku udalosť si už dlhšie pripomínajú obe mestá vzájomnými priateľskými návštevami.

Text a foto: Ján Jančovic

organca6