ned07212024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Nehanbime sa priznať, že sme Slováci!

Národnosť: slovenská / Materinský jazyk: slovenský - Vážite si svoje slovenské korene, ste hrdí na stáročiami vytvorené hodnoty našich slovenských predkov? Chcete ešte v Maďarsku počuť slovenskú reč? / Vyjadrime svoju národnostnú príslušnosť v záujme budúcnosti Slovákov v Maďarsku! Potvrďme, že sme!

ZSM logo farebne 420Výzva Zväzu Slovákov v Maďarsku

Národnosť: slovenská / Materinský jazyk: slovenský
Potvrďme, že sme! / Nehanbime sa priznať, že sme Slováci!
Vyjadrime svoju národnostnú príslušnosť v záujme budúcnosti Slovákov v Maďarsku!

V októbri a novembri 2022 v Maďarsku sa opäť koná sčítanie obyvateľov, nesmierne dôležité aj pre nás, príslušníkov slovenskej národnosti, keďže zisťuje sa aj to, koľkí sa hlásia k tej-ktorej národnosti. Štatistické údaje o počte našich Slovákov budú zohrávať dôležitú úlohu pri určovaní rozsahu národnostných práv, spoločenskej váhy našich slovenských samospráv a občianskych organizácií, ako aj pri prideľovaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na podporu spoločenských a kultúrnych aktivít našej národnosti. Celý ďalší osud našej menšiny môže v nemalej miere závisieť od toho, či sa budeme hlásiť ku svojim koreňom, či dokážeme sami sebe a celému svetu, že ešte sme tu.

V mene Zväzu Slovákov v Maďarsku veľmi naliehavo prosím o spoluprácu a zvýšenú aktivitu nielen členov našich miestnych organizácií, ale aj ďalších aktivistov našej Slovače a všetkých našich priaznivcov, sympatizantov.

Vážite si svoje slovenské korene, ste hrdí na stáročiami vytvorené hodnoty našich slovenských predkov? Chcete ešte v Maďarsku počuť slovenskú reč? Chcete sa ešte tešiť zo slovenských piesní a našich tancov? Chcete, aby v našich kostoloch zneli slovenské modlitby? Ak ÁNO, prihláste sa k slovenskej národnosti!

Nehanbime sa priznať, že sme Slováci! Vyjadrime svoju národnostnú príslušnosť v záujme budúcnosti Slovákov v Maďarsku! Potvrďme, že sme! Rátame s každým.

Ruženka Egyedová Baráneková, predsedníčka ZSM

ScitOby5ScitOby5 vlozSlovDÔLEŽITOSŤ ÚDAJOV ZO SČÍTANIA

 • Koľko ľudí si ešte pokladá za potrebné, aby naznačil svoju slovenskosť
 • Vplyv systému národnostných samospráv na vývin počtu Slovákov v Maďarsku
 • Efektivita činnosti slovenských národnostných samospráv
 • Bez najmenej 25 Slovákov sa nevypíšu voľby do národnostných samospráv v roku 2024

DOTAZNÍK

 • Nebude anonymný - na začiatku osobné údaje
 • V prípade odpovedi na nepovinné otázky - národnosť, vyznanie, choroby - dotazník bude anonymizovaný
 • Bez odpovede na otázku, systém nedovolí postúpiť ďalej
 • Národnostné otázky - tri - budú tiež na začiatku
 • Sú síce nepovinné, avšak bez nejakej odpovede dotazník stojí

ScitOby2METÓDY ZÍSKANIA ÚDAJOV

 • Možnosť samostatne vyplniť dotazník na internete
 • Každý občan poštou dostane osobný kód, s ktorým vie sa pripojiť, vyplniť a uzavrieť dotazník
 • V prípade samostatného vyplnenia osobne nás nevyhľadá komisár
 • Možnosť počkať komisára a spoločne vyplniť
 • Elektronický dotazník
 • Vyplnenie s použitím tabletu

ÚLOHY ÚSTREDNÉHO ŠTATISTICKÉHO ÚRADU

 • Pripraví pravidlá sčítania
 • Podrobne určí úlohy jednotlivých orgánov
 • Pripraví a sprístupní informačné materiály
 • Určí termíny a zodpovedných
 • Zabezpečí elektronické dotazníky a celkový systém
 • Vyberie teritoriálneho vedúceho pre každú župu

ÚLOHY MIESTNEHO KOORDINÁTORA

 • Zabezpečí postup a proces sčítania
 • Vyberie a pripraví sčítacích komisárov a koordinuje ich prácu
 • Informuje miestne obyvateľstvo o úlohách a postupe sčítania
 • Po ukončení zbierania údajov skompletizuje dotazníky a zabezpečí ich bezpečné skladovanie
 • Spolupracuje s miestnymi národnostnými samosprávami pri výbere komisárov
 • Informuje miestne národnostné samosprávy o úlohách v súvislosti so sčítaním

ÚLOHY SČÍTACIEHO KOMISÁRA

 • Osvojí potrebné vedomosti a zloží skúšku ovládania elektroniky
 • Prevezme preukaz, techniku a pomocné materiály
 • Navštívi všetkých občanov, ktorí si nevyplnili dotazník na internete
 • Pozorne a podrobne vyplní dotazníky, elektronicky
 • Pravidelne hlási svoj postup, problémy, odmietnutia
 • Na konci procesu odovzdá preukaz a techniku

ScitOby3ÚLOHY NÁS VŠETKÝCH

 • Sledujme informácie o sčítaní
 • Vyberme si zo svojich radov osoby, vhodné za sčítacieho komisára
 • Ak nedostaneme včas informačný list, obráťme sa na miestneho koordinátora (notár, alebo ním vymenovaná osoba)
 • Priznajme si svoju národnosť vo všetkých troch otázkach
 • Presvedčime svoje okolie, aby sa hlásili medzi Slovákov
Anton Paulik, parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku

http://www.oslovma.hu/Archiv/Nepszamlalas-KSH.pptx

Nepszamlalas KSH

http://www.oslovma.hu/Archiv/Nepszamlalas-Szarvas.pptx

Nepszamlalas Szarvas Foto


ScitOby6 beszurHuA NÉPSZÁMLÁLÁSI ADATOK FONTOSSÁGA

 

 • Hány ember tartja fontosnak, hogy jelezze szlovákságát
 • A nemzetiségi önkormányzatok befolyása a magyarországi szlovákok számának növekedésére
 • A szlovák nemzetiségi önkormányzat tevékenységének eredményessége
 • Legkevesebb 25 magát szlováknak valló állampolgár nélkül 2024-ben nem írnak ki választásokat a nemzetiségi önkormányzatok részére

KÉRDŐÍV

 • Nem lesz anonim - személyes adatok az elején
 • A nem kötelező kérdésekre adható válaszok esetében - nemzetiség, vallás, akut betegség - a kérdőív anonimizált lesz
 • Válasz nélkül a rendszer nem enged továbblépni
 • A nemzetiségi kérdések - három - szintén a kérdőív elején lesznek
 • Ugyan nem kötelezőek, azonban bármelyik válasz hiányában a kérdőív kitöltését nem lehet folytatni

AZ ADATGYŰJTÉS MÓDSZERE

 • A kérdőív önkitöltésének lehetősége az interneten
 • Minden állampolgár kap postai úton egy személyes kódot, amivel be tud jelentkezni, ki tudja tölteni és be tudja küldeni a kérdőívet
 • Lehetőség van a kérdőív kitöltésére a számlálóbiztossal közösen
 • Interjús módszer
 • Elektronikus kérdőív
 • Tablet használatával zajlik a kitöltés

ScitOby4A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FELADATAI

 • A népszámlálás szabályainak elkészítése
 • Az egyes szervezetek feladatainak meghatározása
 • Előkészíti és biztosítja a hozzáférést a nyomtatványokhoz és a segédanyagokhoz
 • Meghatározza a határidőket és a felelősöket
 • Elektronikus kérdőívek biztosítása, adatgyűjtő rendszer üzemeltetése
 • Minden megyének kiválasztja a területi vezetőjét

A HELYI NÉPSZÁMLÁLÁSI FELELŐS FELADATAI

 • Biztosítja a népszámlálás ütemes előrehaladását és végrehajtását
 • Kiválasztja és felkészíti a népszámlálási referenseket és koordinálja a munkájukat
 • Tájékoztatja a helyi lakosságot a népszámlálás feladatairól és eljárásáról
 • Az adatfelvételt követően összesíti a kérdőíveket és gondoskodik a biztonságos tárolásukról
 • Együttműködik a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a számlálóbiztosok kijelölése során
 • Informálja a helyi nemzetiségi önkormányzatokat a feladatokról a népszámlálással összefüggésben

A SZÁMLÁLÓBIZTOS FELADATAI

 • Elsajátítja a szükséges alapismereteket és leteszi a szükséges számítástechnikai vizsgát
 • Átveszi a számlálóbiztos igazolványt, elektronikai eszközt és segédanyagokat
 • Ellátogat minden olyan állampolgárhoz, aki nem önállóan tölti ki a kérdőívet
 • Figyelmesen és alaposan tölti ki a kérdőívet, elektronikusan
 • Folyamatosan jelenti a haladását, a problémákat és a megtagadásokat
 • Az eljárás végén leadja az igazolványát és az elektronikai eszközt

A MI FELADATAINK

 • Figyelemmel kísérjük a népszámlálásról szóló információkat
 • Saját körünkből válasszuk ki azt a személyt, aki alkalmas számlálóbiztosnak
 • Ha nem kapjuk meg időben a tájékoztató levelet, forduljunk a helyi népszámlálási felelőshöz (a jegyzőhöz vagy az általa kijelölt személyhez)
 • Mindhárom kérdésben nyilatkozzunk saját nemzetiségünkről
 • Győzzük meg a környezetünkben élőket, hogy vallják magukat szlováknak
Paulik Antal, szlovák nemzetiségi szószóló